Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας

Δεν αναπροσαρμόζεται ο συντελεστής ΤΑΠ στο Δήμο Αλεξάνδρειας για το οικονομικό έτος 2018

Σύμφωνα με την πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας, που υιοθετήθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας στην τελευταία συνεδρίασή του (εκ των παρόντων καταψήφισε ο σύμβουλος Χρ. Αλευράς), δεν αναπροσαρμόζεται ο συντελεστής του τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) στο Δήμο Αλεξάνδρειας για το οικονομικό έτος 2018 και θα διατηρηθεί σε ποσοστό 0,35‰.

Σύμφωνα με το νόμο, το συγκεκριμένο τέλος υπολογίζεται επί της αξίας της ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται εντός της διοικητικής περιφέρειας εκάστου Δήμου. Ο συντελεστής καθορίζεται με απόφαση των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων από μηδέν εικοσιπέντε τοις χιλίοις (0,25%ο), μέχρι μηδέν τριάντα πέντε τοις χιλίοις (0,35 %ο) και είναι ενιαίος για όλη τη διοικητική περιφέρεια των Δήμων και των Κοινοτήτων.

Το ποσό του τέλους προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της αξίας κάθε ακινήτου επί τον συντελεστή του τέλους.