Κατηγορίες
αγροτικά Ευρωπ. Ένωση

Απορρίφθηκε από το ΓΔΕΕ αίτημα της Ελλάδας για επιστροφή 11,5 εκατ. ευρώ ενισχύσεων

Απορρίφθηκε από το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ αίτημα της Ελλάδας σχετικό με τη μερική ακύρωση απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επιστροφή στη χώρα μας κονδυλίων συνολικού ύψους 11.534.827,97 ευρώ.

Πριν από δυο χρόνια, το Νοέμβρη του 2015 είχαν γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλεγχοι σχετικά με δαπάνες που είχαν δηλωθεί από τα κράτη μέλη για ενισχύσεις αγροτών. Οι έλεγχοι “έδειξαν” ότι μέρος των δαπανών που δηλώθηκαν από τα κράτη μέλη δεν ήταν σύμφωνο με τον Κανονισμό 1306/2013 (ο οποίος αναφέρει ότι χρηματοδοτούνται μόνον οι γεωργικές δαπάνες που πραγματοποιούνται με τρόπο που δεν αντιβαίνει στο δίκαιο της ΕΕ).

Η Ελλάδα ζήτησε από το Δικαστήριο την ακύρωση της συγκεκριμένης απόφασης (απόφαση C – 2015- 7716) στο τμήμα που την αφορά, όμως το δικαστήριο έκρινε πως το αίτημα πρέπει να απορριφθεί.