Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

“Διπλή” συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας στις 27 Σεπτεμβρίου

Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας“Διπλή” θα είναι η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017. Θα πραγματοποιηθούν 2 συνεδριάσεις, η πρώτη θα είναι ειδικού χαρακτήρα, θα ξεκινήσει στις 15:00 και με μοναδικό θέμα την έγκριση ή μη απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Η δεύτερη συνεδρίαση θα είναι τακτική και θα ξεκινήσει μετά από το τέλος της έκτακτης. Στην ημερήσια διάταξη έχουν εγγραφεί 28 θέματα προς συζήτηση και λήψη απόφασης από το Σώμα.

Τα θέματα είναι τα ακόλουθα:

1. Λήψη απόφασης για την απασχόληση προσωπικού, ενός (1) ατόμου, με νέα σύμβαση εργασίας, σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017. (Εισηγητής: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

2. Λήψη απόφασης περί: α)έγκρισης ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αλεξάνδρειας και Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την εκτέλεση του έργου “Κατασκευή και βελτίωση δρόμων Δήμου Αλεξάνδρειας” β) έγκρισης ή μη του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης γ) ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Κοινή επιτροπή Παρακολούθησης και δ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης”. (Εισηγητής: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης η μη συμμετοχής του Δήμου Αλεξάνδρειας στο υπό σύσταση δίκτυο ΟΤΑ με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία “ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ”. (Εισηγητής: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας “Παροχή υπηρεσιών μεταφόρτωσης και μεταφοράς των αστικών απορριμμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2017” και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης. (Εισηγητής: ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)

5. Λήψη απόφασης για:

Α. Την υποβολή δυο προτάσεων (αιτήσεων χρηματοδότησης) στο πρόγραμμα “ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020” στη δραση 4: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ”.
Β. Την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Προτεινομένης Πράξης στο ΟΠΣ,
Γ. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της αίτησης χρηματοδότησης καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου. (Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

6. Λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών (Γ ΄ κατανομή) έτους 2017. (Εισηγητής: ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ)

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου “ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ” (ΑΜ 86/2015). (Εισηγητής: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

8. Λήψη απόφασης για: Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ”. (Εισηγητής: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

9. Λήψη απόφασης για: Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ” (ΑΜ 96/2015). (Εισηγητής: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της παράτασης συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου «Κατασκευή και αποκατάσταση οδοποιίας στο Δήμο Αλεξάνδρειας» (Α.Μ. 68/2016). (Εισηγητής: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο : «Έξοδα ταχυμεταφοράς επιστολών του Δήμου (courier)”. (Εισηγητής: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο : «Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων Δ.Ε. Αντιγονιδών». (Εισηγητής: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Αλεξάνδρειας». (Εισηγητής: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλεξάνδρειας και φροντίδα αυτών». (Εισηγητής: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού». (Εισηγητής: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

16. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που άφορα την υπηρεσία με τίτλο: “Συντήρηση και επισκευή χορτοκοπτικών”. (Εισηγητής: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

17. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που άφορα την υπηρεσία με τίτλο “Έγγραφή του Δήμου, ως συνδρομητή στη Τράπεζα Πληροφοριών “ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ”. (Εισηγητής: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

18. Συγκρότηση Επιτροπών Πρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών (άρθρο 221 παρ. 3 του Ν. 4412/2016). (Εισηγητής: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

19. Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ. 3 του Ν. 4412/2016). (Εισηγητής: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

20. Έγκριση ή μη Συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τίτλο ”IMATHIA QUALITY-IQ Τουριστικές, πολιτιστικές και γαστρονομικές διαδρομές της Ημαθίας”, έγκριση ή μη της σχετικής δαπάνης, υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης. (Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

21. Μετακίνηση Δημάρχου σε Πρόγραμμα Εκδηλώσεων “IMATHIA QUALITY” στο Ζάππειο Μέγαρο Αθηνών. (Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

22. Έγκριση ή μη της υπ’αριθ. 113/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μεριμνάς Δήμου Αλεξάνδρειας» με τίτλο: “Λήψη απόφασης για 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Νομικού Προσώπου”. (Εισηγητής: ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

23. Αντικατάσταση της κας Σαββίδου Όλγας, από τη θέση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας”. (Εισηγητής: ΚΥΤΟΥΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ)

24. Αντικατάσταση του κ. Ευαγγελόπουλου Ευάγγελου, από τη θέση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ¨“Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας”. (Εισηγητής: ΚΥΤΟΥΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ)

25. Aντικατάσταση του Κούγκα Κωνσταντίνου, από τη θέση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας”. (Εισηγητής: ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)

26. Λήψη απόφασης για την έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση προμήθειας τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου του δήμου και των Νομικών του Προσώπων, για ένα (1) έτος.

27. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση, στην Κ.Ε.Δ.Α. του περιβάλλοντα αύλειου χώρου του Πνευματικού Πολιτιστικού Κέντρου Αλεξάνδρειας. (Εισηγητής: ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ)

28. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση, του γηπέδου Καψόχωρας στην Α.Ε. ΚΑΨΟΧΩΡΑΣ. (Εισηγητής: ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ)