Κατηγορίες
ανακοινώσεις Δήμος Αλεξάνδρειας

Διαγωνισμός για το κυλικείο στο Γυμνάσιο Τρικάλων

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας, σύμφωνα με:

1) τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 64321/Δ4/16-05-2008 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1003/Β/30-05-2008)και κατά την τροποποίηση της ΚΥΑ Φ2/1553/129578/Δ1/04-08-2016 (ΦΕΚ 2646Β/25-08-2016) «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων» &

2) την αριθ.49/2017 με ΑΔΑ:6ΠΨΒΟΛΜΨ-ΘΜΔ απόφασή της,

προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείο του Γυμνασίου Τρικάλων.

α) Τόπος και χρόνος του διαγωνισμού:

Ο διαγωνισμός [άνοιγμα προσφορών] θα γίνει στο γραφείο της Διευθύντριας του Γυμνασίου Τρικάλων στις 26 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30π.μ. και σε περίπτωση μη επίτευξης αποτελέσματος, ο επαναληπτικός διαγωνισμός στις 16 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη στον ίδιο χώρο την ίδια ώρα.

β) Υποβολή προσφορών:

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης 25 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 13:00 στο γραφείο της Διευθύντριας του Γυμνασίου Τρικάλων

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για εννέα (9) χρόνια, και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, χωρίς καμία περαιτέρω παράταση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη (παραλαβή αιτήσεων, εγκυκλίου, παροχή διευκρινήσεων) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διευθύντρια του Γυμνασίου Τρικάλων κα.Χάνδρου Κυριακή τηλ.23330 81081 και στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (υπεύθυνη κα. Μοσχοτά Κρυστάλλω) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.