Κατηγορίες
ανακοινώσεις Δήμος Αλεξάνδρειας εργασία

Δεκαπέντε θέσεις καθαριστών/καθαριστριών σε σχολεία του Δήμου Αλεξάνδρειας

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας, με την 46/18-09-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, προκηρύσσει δεκαπέντε (15) θέσεις Καθαριστριών/των, με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.), για το σχολικό έτος 2017-2018.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ως απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής τα εξής:

1. Αίτηση (που θα αναφέρει ότι ο ενδιαφερόμενος, υποβάλει μοναδική αίτηση στο (Χ σχολείο) και δεν υπέβαλλε αίτηση σε κάποιο άλλο σχολείο Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου).
2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
3. ΑΜΚΑ( Φωτοαντίγραφο)


4. Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (Φωτοαντίγραφο)
5. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας φορολογικού έτους 2016
6. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
7. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης καθηκόντων από τον Διευθυντή του σχολείου (εφόσον υπάρχει).

Τα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται παραπάνω, θα κατατίθενται στους Διευθυντές των Σχολείων, από την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017 έως και την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 13:00.

Σημειώνεται ότι:

(α) Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία της υπογραφής της έως 30-06-2018.
(β) Η αμοιβή του /της καθαρίστριας καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα 7867/1.9.2017 απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων -Οικονομικών (ΦΕΚ 3083/6-09-2017 ΤΕΥΧΟΣ Β΄) και προσδιορίζεται από τον αριθμό των αιθουσών του σχολείου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
α) στους Διευθυντές των Σχολείων &
β) στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, 1ος όροφος, αρμόδια υπάλληλος κα Μοσχοτά Κρυστάλλω, τηλ. 23333 50157).

 

οι θέσεις αφορούν τα ακόλουθα σχολεία:

Α/Α

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΘΕΣΕΙΣ

1

1ο Γυμνάσιο – Λύκειο Αλεξάνδρειας

ΣΜΕ

3

2

2ο Γυμνάσιο – Λύκειο Αλεξάνδρειας

ΣΜΕ

3

3

1ο ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ-ΣΕΚ Αλεξάνδρειας

ΣΜΕ

2

4

Γυμνάσιο Καβασίλων

ΣΜΕ

2

5

Λύκειο Πλατέος – Κορυφής

ΣΜΕ

2

6

1ο Γυμνάσιο – Λύκειο Αλεξάνδρειας [για το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Νάουσας]

ΣΜΕ

1

7

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Αλεξάνδρειας

ΣΜΕ

1

8

Γυμνάσιο – Λύκειο Μελίκης

ΣΜΕ

1

ΣΥΝΟΛΟ

15