Κατηγορίες
σχόλιο επικαιρότητας

Περί κατασκευής δικτύων αποχέτευσης και υποχρεώσεων λόγω ΕΕ

Επειδή ακούγονται διάφορα τις τελευταίες ημέρες, ειδικά μετά από την ανακοίνωση για ένταξη στο Επιχειρησιακό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του αποχετευτικού της Μελίκης, ίσως θα πρέπει να αναφερθεί κάτι σημαντικό.

Τόσο το αποχετευτικό του Πλατέος όσο και αυτό της Μελίκης είναι ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ του Δήμου να τα προχωρήσει, θέλει δεν θέλει! Βάση κοινοτικής οδηγίας, όλοι οι οικισμοί με συγκεκριμένο αριθμό κατοίκων πρέπει να έχουν αποχετευτικό δίκτυο, ενώ υπεύθυνος φορέας είναι στις συγκεκριμένες περιπτώσεις η ΔΕΥΑΛ.

Όλα ξεκινούν από την οδηγία 91/271/ΕΟΚ (ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 5673/400/1997).

Οι χώρες – μέλη της ΕΕ ήταν υποχρεωμένες να ορίσουν τις αρμόδιες αρχές – φορείς που θα είχαν την ευθύνη ώστε να διασφαλίσουν την κατασκευή και λειτουργία συστημάτων για τη συλλογή και επεξεργασία των αστικών λυμάτων που παράγονται σε όλους τους οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμό (ι.π.) μεγαλύτερο από 2000.

Στα άρθρα της Οδηγίας αυτής  αλλά και σε άλλες Οδηγίες καθορίζονται μια σειρά από χρονοδιαγράμματα εντός των οποίων θα έπρεπε να κατασκευαστούν και να τεθούν σε λειτουργία τα αποχετευτικά, καθορίζονται λεπτομέρειες τεχνικής φύσης αλλά και λεπτομέρειες σχετικά με την απόθεση των λυμάτων, τις περιοχές, το περιβάλλον, τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού κλπ.

Ένα είναι σίγουρο: πως η δημιουργία και η θέση σε λειτουργία αποχετευτικών δικτύων λύνει πολλά προβλήματα και βοηθά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Όμως και κάτι ακόμη είναι σίγουρο: ότι οι διοικήσεις των Δήμων δεν ανακάλυψαν ξαφνικά τον τροχό, ούτε έγιναν εθνικοί ευεργέτες.  Το αντίθετο, κάνουν τη δουλειά τους ως ο νόμος ορίζει! Το πόσο ικανοί είναι θα φανεί στην πορεία, όταν θα λειτουργούν πλήρως τα έργα και θα γίνει η τελική αποτίμηση του κόστους τους, στο επίπεδο κόστος / παροχή υπηρεσίας / οικονομική επιβάρυνση για τον χρήστη.

  • μακάρι να δοθεί η ευκαιρία και το σύνολο των οικισμών της χώρας, ακόμη και αυτών κάτω από 2.000 να μπορέσει κάποια στιγμή να συνδεθεί με ένα αποχετευτικό δίκτυο. Τέτοιες ιστορίες ΜΟΝΟ αναβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής όλων. Μόνο αναβαθμίζουν.