Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας εργασία

Είκοσι άτομα για 2 μήνες θα προσλάβει ο Δήμος Αλεξάνδρειας

Αιτήσεις από 5 έως και 12 Ιουλίου 2017

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ύστερα από την υπ’ αριθ. 182/2017 απόφαση του Δ.Σ και την υπ’ αριθ. 5190/30-06-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του (υπηρεσία καθαριότητας).

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
Ενδεικτικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου.
5. Απολυτήριος τίτλος σπουδών όπου απαιτείται σύμφωνα με την ως άνω ανακοίνωση.
6. Απαιτούμενες άδειες οδήγησης όπως απαιτείται ανά κατηγορία ειδικότητας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Αλεξάνδρειας (Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 42, 1ος όροφος τηλ: 23333-50.121 και 23333-50122). Η παραλαβή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τους υπαλλήλους Γιαννάκη Νικόλαο και Κιρτικίδου Ευθυμία.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά από 05-07-2017 έως και τις 12-07-2017.

Τις θέσεις και τα απαιτούμενα προσόντα μπορείτε να τα διαβάσετε ΕΔΩ ενώ ΕΔΩ θα βρείτε την αίτηση μαζί με τις απαραίτητες υπεύθυνες δηλώσεις.