Κατηγορίες
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Στις 24 Μαϊου θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017, στις 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη).

Τα θέματα που έχουν εγγραφεί προς συζήτηση και λήψη απόφασης στην ημερήσια διάταξη είναι τα ακόλουθα:

Θέμα 1o: Επικύρωση πρακτικών 13ης/11-7-2016 και 14ης/25-7-2016 Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.
Εισηγητής : Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ.

Θέμα 2o: Περί ανάκλησης της υπ. αρ. 197/18-12-2009 απόφασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χαλκιδικής (σχετ.29/13-2-2017 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου).
Εισηγητής : Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 3o: Οικονομικός απολογισμός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οικονομικού έτους 2016.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά- Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού.

Θέμα 4o: Τροποποίηση της υπ. αρ. 52/20-3-2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Ορισμός υπαλλήλων της Π.Κ.Μ που θα έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική τραπεζική».
Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά- Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών,Διαφάνειας-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού.

Θέμα 5o : Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου «Διευθέτηση χειμάρρου Ανθεμούντα».
Εισηγήτρια : Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.

Θέμα 6o : Ρύθμιση ύψους, τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου τέλους προσέλευσης των πωλητών της λαϊκές αγορές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
Εισηγητής : Κωνσταντίνος Γιουτίκας Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος.

Θέμα 7o : Έγκριση για την υποβολή προτάσεων προς υλοποίηση από την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Π.Κ.Μ. με κωδικό 038.5α, Α/Α ΟΠΣ: 1707 και τίτλο «Επενδύσεις για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων από πλημμύρες».
Εισηγητής : Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Σερρών.

Θέμα 8o : Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ της «Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και του «Δήμου Βισαλτίας», για την υλοποίηση από την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών έργου «Διευθέτηση σε τμήμα του χειμάρρου Ευκαρπίας Ν. Σερρών» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Εισηγητής : Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Σερρών.

Θέμα 9o : Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης, του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, μεταξύ της «Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και του «Δήμου Βισαλτίας», για την υλοποίηση από την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών έργου «Διευθέτηση Τάφρου Σησαμιάς» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Εισηγητής : Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Σερρών.

Θέμα 10o : Έγκριση τρόπου δημοπράτησης έργων της Π.Ε Ημαθίας.
Εισηγητής : Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ημαθίας.

Θέμα 11o: Έγκριση σύναψης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Παιονίας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας -Π.Ε Κιλκίς για τη διάθεση υπαλλήλου ειδικότητας ΠΕ Μηχανολόγου Μηχανικού με σκοπό τη πράξη -σύνταξη μελέτης και επίβλεψης εκτέλεσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού σταδίου Πολυκάστρου στο Δήμο Παιονίας Κιλκίς».
Εισηγητής : Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κιλκίς.

Θέμα 12o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της διοργάνωσης του “Balkan and Black Sea Cooperation Forum” που θα πραγματοποιηθεί στις Σέρρες στις 25 και 26 Μαΐου 2017.
Εισηγητής : Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Σερρών.

Θέμα 13ο : Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε Σερρών.
Εισηγήτρια : Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Σερρών.

Θέμα 14ο : Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε Ημαθίας.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ημαθίας.

Θέμα 15ο : Έγκριση θέσπισης παγίων χορηγημάτων καθαριότητας κατ,αποκοπή της Π.Ε Χαλκιδικής και των Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας,Ερευνας και Θρησκευμάτων στο Ν. Χαλκιδικής για διάστημα Ιουνίου-Δεκεμβρίου 2017.
Εισηγητής : Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Χαλκιδικής.