Κατηγορίες
στήλες

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 21, 2017)

Οψιφανής, -ής, -ές

(οψιφαν-ούς | -είς (ουδ. -ή) αυτός που φάνηκε αργά, με καθυστέρηση
οψιφανώς επιρρ. ΣΧΟΛΙΟ: Λ. -ής, -ής, -ές

[ΕΤΥΜ.: αρχ. <ὀψι (βλ.λ. ὀψέ) + -φανής (< φαίνομαι), πβ παθητ. αορ. Β’ ἐ-φάν-ην)

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 1294