Κατηγορίες
αγροτικά Οικονομία

Έρχεται τέλος στην ύδρευση και στην άρδευση (από το 2018 στα νοικοκυριά και από το 2020 στους αγρότες)

βάσει μικτού συστήματος χρέωσης ο υπολογισμός της χρέωσης στο νερό για άρδευση

Μια νέα επιβάρυνση έρχεται για τους αγρότες (από το 2020) αλλά και για όλους τους υπόλοιπους καταναλωτές νερού (από το 2018), αφού αναρτήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, με θέμα την “Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του”.

Η συγκεκριμένη απόφαση θα εφαρμόζεται στις υπηρεσίες ύδατος για ύδρευση και για το νερό για αγροτική χρήση (άρδευση) – για υπηρεσίες που δύναται να παρέχονται στα δημόσια, δημοτικά και ιδιωτικά οργανωμένα συλλογικά δίκτυα παροχής υπηρεσιών ύδατος (επεξεργασμένου ή ανεπεξέργαστου), καθώς και στις εκτός οργανωμένων συλλογικών δικτύων (μεμονωμένες) υδρογεωτρήσεις.

Από το όλο θέμα εξαιρούνται οι υπηρεσίες ύδατος για παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας από εσωτερικά επιφανειακά ύδατα και οι απολήψεις ύδατος από πηγάδια/φρέατα, εκτός των απολήψεων από γεωτρήσεις (με κανονιστικές πράξεις θα καθορίζεται ποια πηγάδια/ φρέατα και με ποια κριτήρια θα εξαιρούνται από τους τομείς που καλύπτει η απόφαση).

Σημείωση: ως “Πάροχοι υπηρεσιών ύδατος” ορίζονται οι δημόσιοι και δημοτικοί φορείς, οι Δημόσιοι Οργανισμοί, οι Δημόσιες Επιχειρήσεις, τα Ν.Π.Ι.Δ. και λοιποί φορείς, όπως οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ ΑΕ), η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ ΑΕ), η Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ, η Εταιρεία Παγίων ΕΥΑΘ, οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ), οι ΟΤΑ Α ́ βαθμού, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ύδατος είτε προς άλλους φορείς είτε προς τελικούς χρήστες.

 

Δείτε το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε η απόφαση ΕΔΩ.