Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Στις 26 Απριλίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας

Την Τετάρτη 26 Απριλίου, στις 20:00, θα συνεδριάσει (τακτική συνεδρίαση) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας.
Στην ημερήσια διάταξη έχουν εγγραφεί 12 θέματα, τα ακόλουθα:

1. Eκλογή υδρονομέων άρδευσης έτους 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους (Εισηγητής: Στέφανος Δριστάς)

2. 4η Αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (σχετική απόφαση αριθ. 85/2017 Οικονομικής Επιτροπής) (Εισηγητής: Στέφανος Δριστάς)

3. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για τη χορήγηση οικονομικού βοηθήματος σε άπορη οικογένεια του δήμου μας (Εισηγητής: Στέφανος Δριστάς)

 

4. Έγκριση δαπάνης για τη χορήγηση οικονομικού βοηθήματος απόρου κατοίκου του δήμου μας και υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στην προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας για την ανωτέρω δαπάνη (Εισηγητής: Στέφανος Δριστάς)

5. Έγκριση δαπάνης για τη χορήγηση οικονομικού βοηθήματος απόρου κατοίκου του δήμου μας και υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στην προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας για την ανωτέρω δαπάνη. (Εισηγητής: Στέφανος Δριστάς)

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, για ένα (1) έτος (Εισηγητής:Σωτήριος Τόκας)

7. Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσών άρδευσης του έτους 2016 σε δημότες της Δημοτικής Ενότητας Μελίκης του Δήμου Αλεξάνδρειας (Εισηγητής: Στέφανος Δριστάς)

8. Λήψη απόφασης για: την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου φύλαξης αδέσποτων ζώων» (Α.Μ.02/2015) (Εισηγητής: Σωτήριος Τόκας)

9. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» (Εισηγητής: Σωτήριος Τόκας)

10. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της αριθμ. 240/10-06-2015 (ΑΔΑ: ΩΕΟΠΩΨΠ-ΤΜ7) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικής με τον Ορισμό πολιτικού Υπευθύνου, συντονιστού και συντονιστικής Επιτροπής για την υλοποίηση του Προγράμματος Υγιείς πόλεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. (Εισηγητής: Ισαάκ Χαλκίδης)

11. Λήψη απόφασης για τον ορισμό των μελών της επιτροπής κλήρωσης του άρθρου 118, Ν. 4412/16 (Εισηγητής: Σωτήριος Τόκας)

12. Παραίτηση και αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» (Εισηγητής: Αθανάσιος Παντόπουλος)