Κατηγορίες
ανακοινώσεις

Ανακοίνωση του Παραρτήματος Ημαθίας της ΕΑΑΣ

Γνωρίζουμε στα Μέλη μας (και όλους τους συνταξιούχους του Δημοσίου) μετά την Απόφαση 244/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι αφού συνεκτιμήσαμε τις απόψεις διαφόρων νομικών γραφείων, όπως αυτές αναφέρονται στον ιστότοπό μας, στη σελίδα (tab) «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ» και συγκεκριμένα στο τμήμα «ΙΣΤΟΡΙΚΟ», (https://drive.google.com/file/d/0B-gpFu267pIiNk95RWlVOXZGb2c/view), καταλήξαμε ότι:

α) Με την παραπάνω Απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κρίθηκε ότι οι διατάξεις των άρθρων: 38 του Ν 3863/ 2010, 11 του Ν 3865/2010 και συνακόλουθα των διατάξεων των άρθρων 44§10 του Ν 3986/2011 και 2§13 του Ν 4002/2011 ως προς την επιβολή (και την αύξηση) της ΕΑΣ εις βάρος των συνταξιούχων του Δημοσίου, αντίκεινται στο Σύνταγμα.

β) Η Απόφαση 244/2017 του ΕλΣυν είναι εφαρμοστέα από 9-2-2017.

 

γ) Οι απαιτήσεις για επιστροφή των αχρεωστήτως παρακρατηθέντων ποσών της εισφοράς αυτής αρχίζουν από την επομένη δημοσίευσης της απόφασης, ήτοι από 9-2-2017.

δ) Συνίσταται 3μηνη αναμονή για εκδήλωση τυχόν ενεργειών του Δημοσίου.

ε) Οι κρατήσεις που γίνονται σε κάθε συνταξιούχο, αναφέρονται στο Αναλυτικό Φύλλο Μηνιαίας Σύνταξης καθενός.

Μετά τα παραπάνω και προκειμένου να είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε στη διαφαινόμενη μη-συμμόρφωση της Διοικήσεως (δεν έχει εκδοθεί ακόμη Νόμος ή Υπουργική Απόφαση ή Εγκύκλιος), ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

Να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν (εν όψει των ατομικών υποχρεώσεων του θέρους) στο Παράρτημα την προτεινόμενη αίτηση διακοπής παρακράτησης και επιστροφής των αχρεωστήτως παρακρατηθέντων ποσών της ΕΑΣ, ώστε οι αιτήσεις να αποσταλούν συγκεντρωτικά στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αμέσως μετά την ανάρτηση στο διαδίκτυο των φύλλων συνταξιοδότησης μηνός Ιουνίου 2017, εφόσον μέχρι τότε δεν έχει συμμορφωθεί η Κυβέρνηση με την Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η υποβολή της αίτησης που προτείνουμε, είναι το πρώτο βήμα των ενδεδειγμένων ενεργειών και υποστηρίζει τα επόμενα (υποβολή Ένστασης και στη συνέχεια Αγωγής).

Παράδειγμα εντύπου αιτήσεως διατίθεται στη σελίδα (tab) «ΕΝΤΥΠΑ» του Ιστοτόπου μας και στα Γραφεία του Παραρτήματος.