Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας εργασία

Οι προσωρινοί πίνακες προσληφθέντων στα Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Αλεξάνδρειας

Ανακοινώθηκαν από το Δήμο Αλεξάνδρειας τα προσωρινά αποτελέσματα και οι Πίνακες Κατάταξης και Απόρριψης των υποψηφίων της αριθ. ΣΟΧ 1/2017 ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του ΕΠ “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020” Άξονας προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» συγχρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο, Τίτλος: «Δομές παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, παροχή συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο».

Τους πίνακες θα τους βρείτε στο ΕΔΩ.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ.