Κατηγορίες
αγροτικά

Ημαθία: έως 15 Μαΐου αιτήσεις για το πρόγραμμα «Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων»

Από την Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ημαθίας  ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.ΥΑ 3714/110476/04-09-2014  περί «Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα» όσοι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων επιθυμούν να εκριζώσουν και να επαναφυτεύσουν ή να εμβολιάσουν αμπέλια οινοποιήσιμων ποικιλιών με το πρόγραμμα «Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων» καθώς και αυτοί που έχουν λάβει πρόσφατα δικαιώματα φύτευσης αμπέλων από το Εθνικό Αποθεματικό  μπορούν να υποβάλλουν  Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ημαθίας στο τμήμα Φυτικής-Ζωικής Παραγωγής έως 15/5/2017.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι κατά τη υποβολή των αιτήσεων να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας
  2. Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης
  3. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού εφορίας ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο ΑΦΜ του παραγωγού.
  4. Δήλωση καλλιέργειας στα πλαίσια ενιαίας ενίσχυσης
  5. Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων κατά περίπτωση.
  6. Σε περίπτωση ιδιόκτητων εκτάσεων, ο νόμιμος τίτλος ιδιοκτησίας, με το πιστοποιητικό μεταγραφής.
  7. Σε περίπτωση μισθωμένων εκτάσεων ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης (ενοικιαστήρια) μέχρι  και 9 ετών.

Μετά την έγκριση ένταξης των παραγωγών στο πρόγραμμα θα πρέπει να  προσκομίζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο μίσθωσης διάρκειας μεγαλύτερη από δέκα (10) έτη καθώς και το πιστοποιητικό μεταγραφής του μισθωτηρίου στο υποθηκοφυλακείο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ημαθίας ,Μητροπόλεως 44, 3ος  όροφος και   στα τηλ. 2331350183 και 2331350148, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.