Κατηγορίες
Νάουσα

Στις 18 Ιανουαρίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας

dimarxeiologo_naoussaΣτις 18 Ιανουαρίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας, σύμφωνα με την πρόσκληση που εξέδωσε ο πρόεδρός του Απόστολος Αποστόλου.

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης έχουν εγγραφεί για συζήτηση και λήψη αποφάσεων τα εξής 19 θέματα:

Θέμα   1          Υποβολή ή μη πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία», με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα   2          Έγκριση υπογραφής σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού escrow account, μεταξύ του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ», του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων» και του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας για την υλοποίηση του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και συγκεκριμένα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» για το έτος 2016, εξουσιοδότηση του  Δήμαρχου να υπογράψει την ως άνω σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού και ορισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως χειριστή και μεσεγγυούχου του προϊόντος του ως άνω δεσμευμένου λογαριασμού  και χορήγηση σε αυτό ανέκκλητης εντολής και εξουσιοδότησης να προβαίνει στις ενέργειες που έχουν συμφωνηθεί στην σχετική σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account).

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα

            3          Έγκριση  ή μη παραχώρησης της χρήσης χώρου στο συγκρότημα Λόγγου Τουρπάλη για τη στέγαση της «Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας».

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα   4          Αλλαγή ή μη, παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος.

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα   5          Έγκριση ή μη, αναχρηματοδότησης των ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου (Ν.4316/2014)

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα   6          Αποδοχή ή μη, της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας» και αποδοχή χρηματοδότησης.

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα   7          Διάθεση ή μη χρήσης ενός λεωφορείου στον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΟΔΣΑ).

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα   8          Άσκηση αρμοδιοτήτων άρθρου 94 του Ν.3852/2010 από το Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

Θέμα   9          Έγκριση ή μη παραχώρησης χώρου στον Ελληνικό Σύνδεσμο Εξαγωγέων Φυτικού Υλικού για την έδρα τους.

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα   10        Συζήτηση επί της πρότασης των εταιρειών Ηλιακά Πάρκα Βορείου Ελλάδος και Φωτοβολταϊκά Πάρκα Βορείου Ελλάδος.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

Θέμα   11        Ανασυγκρότηση Α/θμιου και Β/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Κινηματογράφων –Θεάτρων κ.λ.π.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

Θέμα   12        Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας. (Σχετ. η υπ΄αρ. 25/16-12-2016 εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα   13        Διαγράμμιση των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών και αρίθμηση θέσεων σύμφωνα με το άρθρ. 3 του Ν.4264/2014.

Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Θέμα   14        Έγκριση ή μη, κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας εμποροπανηγύρεων του Δήμου Νάουσας.

Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα   15        Λήψη ή μη, περιοριστικών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων στην πόλη Νάουσας για τις ημέρες της Αποκριάς 2017

Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα   16        Μεταφορά της ημέρας λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς στην πόλη της Νάουσας.

Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα   17        Επιστροφή ή μη, αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, εκμίσθωσης δασικής έκτασης συστάδας 8α σε Δάμτσιο Ιωάννη του Αθανασίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής & Τεχνικών Υπηρεσιών.

Θέμα   18        Έγκριση ή μη, 2ης παράτασης εργασιών της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Δ.Ε. Ανθεμίων –Ειρηνούπολης» για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες. (Αρ.μελ. 11/2015, Ανάδοχος: Ασφαλτικά Βέροιας Ε.Π.Ε.)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής & Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα   19        Έγκριση ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού –Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Πυροπροστασία Δημοτικού Δάσους 2016» (Ανάδοχος: Σουρλάμτας Ιωάννης, Αρ.μελ. 3/2016)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής & Τεχνικών Υπηρεσιών