Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Έκτακτη η πρώτη συνεδρίαση του 2017 για το Δ.Σ. του Δήμου Αλεξάνδρειας

dimsymv20161025Έκτακτη θα είναι η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξάνδρειας για το 2017.

Συγκεκριμένα, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου και ώρα 2 μετά το μεσημέρι.

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη απόφασης είναι τα ακόλουθα δυο:

  1. Λήψη απόφασης:

α. για την αποδοχή της ένταξης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας με παράρτημα Ρομά» στο Ε.Π Κεντρική Μακεδονία 2014-2020

β. περί έγκρισης 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

γ. για την έγκριση της υλοποίησης της πράξης με ιδία μέσα και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής Απόφασης και

δ. την έγκριση για την έναρξη της διαδικασίας πρόσληψης τριών ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

  1. Λήψη απόφασης:

α. περί αποδοχής χρηματοδότησης για την εκπόνηση του «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Αλεξάνδρειας» από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016»,

β. περί έγκρισης 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

γ. περί έγκρισης για την προσχώρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας στους όρους και τις συμφωνίες της Σύμβασης Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» και

δ. την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της ως άνω σύμβασης.

Η συνεδρίαση κρινεται ως κατεπείγουσα διότι υφίσταται ανάγκη τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, προκειμένου να προβλεφθούν  οι απαραίτητες πιστώσεις τόσο για τις ανάγκες που αφορούν τη λειτουργία του Κέντρου κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας με παράρτημα ΡΟΜΑ, του οποίου η πράξη ένταξης (αριθμ. πρωτ. 8767/05-12-2016) και ακολούθως  η μεταφορά του προσωπικού υλοποιήθηκε με την αριθμ. 505/28-12-2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου όσο και για την υλοποίηση του προγράμματος του Πράσινου Ταμείου που αφορά την εκπόνηση σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Αλεξάνδρειας (ΣΒΑΚ)  του οποίου επίσης, η απόφαση Διοικητικού   Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου (114.6/27-12-2016) καθώς και το εξ επείγον σχετικό έγγραφο το οποίο προσδιορίζει τις απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης κοινοποιήθηκαν στο Δήμο Αλεξάνδρειας περί το τέλος του έτους 2016.