Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας στις 9 Νοεμβρίου

dimotsymv20160914-18Με αφορμή την παράταση που δόθηκε για την ανανέωση των αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών  συγκαλείται εκτάκτως την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, στις 14:30, το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας.

Στη σχετική πρόσκληση αναφέρεται πως το συμβούλιο συγκαλείται για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ανανέωση αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών».

Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα διότι, σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. 113848/16 (ΦΕΚ 3550 Β΄/03-11-16) Απόφαση Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, η οποία γνωστοποιήθηκε στη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης με την αριθ. πρωτ:34052/04-11-2016 ηλεκτρονική αποστολή από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και η ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαίκών αγορών, παρατείνεται έως τις 11 Ιανουαρίου 2017 και το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να εκδώσει σχετική απόφαση τουλάχιστον 2 (δύο) μήνες πριν από την ως άνω καταληκτική ημερομηνία ανανέωσης, ήτοι έως 11 Νοεμβρίου 2016.