Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Τη Δευτέρα 11 Ιουλίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

ds-edraΤη Δευτέρα 11 Ιουλίου, στις 8 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας.

Στην ημερήσια διάταξη έχουν εγγραφεί για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής δώδεκα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας για το οικονομικό έτος 2015

2.Έγκριση ή μη της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αλεξάνδρειας

3.Λήψη απόφασης για:

Α. την υποβολή πρότασης (αίτηση χρηματοδότησης) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στον άξονα προτεραιότητας ΑΞ09Β, με τίτλο

Β.την έγκριση της στελέχωσης των ως άνω δομών από υπαλλήλους προβλεπόμενων ειδικοτήτων και με βάση τα κριτήρια και τις διαδικασίες του Οδηγού Εφαρμογής και Λειτουργίας δομών παροχής βασικών αγαθών (Πρόσκληση 024.9iv με Α/Α ΟΠΣ 1524)

Γ.την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης

Δ.την έγκριση και υποβολή των Αποφάσεων Υλοποίησης με ίδια μέσα για κάθε Υποέργο της προτεινόμενης Πράξης

Ε.την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τη συγκρότηση και για τον ορισμό Υπευθύνου για κάθε Υποέργο της προτεινόμενης Πράξης και

ΣΤ.την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή και υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου.

  1. 8η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (σχετική η αριθ. 189/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)

5.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξάνδρειας ως Μέλος στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) της ΟΤΑ ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. και ορισμού του φυσικού προσώπου που θα συμμετέχει και θα εκπροσωπεί το Δήμο Αλεξάνδρειας σε αυτήν

6.Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ή μη της σύναψης συμβάσεων του Δήμου με ιδιώτες προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες καθαρισμού (παρεμβάσεων σε κοινόχρηστους χώρους – απομάκρυνση φερτών υλικών) στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου

7.Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου (Α.Μ. 76/2012)

8.Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ( Α.Μ. 62/2012)

9.Λήψη ή μη απόφασης για την έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου:

10.Λήψη απόφασης για Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου (ΑΜ 2/2015)

11.Λήψη απόφασης για Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου ( ΑΜ 28/2013)

12.Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 146/2016 του Δ.Σ της Κ.Ε.Δ.Α. με τίτλο: «Λήψη απόφασης για την κατάρτιση και ψήφιση 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Α οικονομικού έτους 2016»