Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Στις 7 Ιουνίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

ds-edraΤην Τρίτη 7 Ιουνίου 2016 (ώρα 20:00) θα συνεδριάσει – τακτική συνεδρίαση – το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας με έξι θέματα να έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη προς συζήτηση και λήψη απόφασης.

Φυσικά η συζήτηση που θα μονοπωλήσει το ενδιαφέρον θα σχετίζεται με την εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου προς το Συμβούλιο σχετικά με το πρώτο μέρος του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αλεξάνδρειας 2015-2019 (Στρατηγικός Σχεδιασμός).

Αναλυτικά θα θέματα:

  1. Έγκριση ή μη του Στρατηγικού Σχεδιασμού 2015-2019 του Δήμου Αλεξάνδρειας (σχετική η αριθ. 02/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας)

  1. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται στην πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Αλεξάνδρειας

  1. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση των υπ΄αριθ. 27 και 39 & 40 (ενιαίο κατάστημα), καταστημάτων που  βρίσκονται  στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας

  1. α) Ανάκληση της αριθ. 201/11-05-2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξάνδρειας.

   β) Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ή μη της σύναψης συμβάσεων του Δήμου με ιδιώτες, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες καθαρισμού (παρεμβάσεων σε κοινόχρηστους χώρους- απομάκρυνση φερτών υλικών) στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

  1. α) Ανάκληση της αριθ. 202/11-05-2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξάνδρειας.

    β) Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ή μη της σύναψης συμβάσεων του Δήμου με ιδιώτες, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες καθαρισμού (παρεμβάσεων σε κοινόχρηστους χώρους- απομάκρυνση φερτών υλικών) στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

6. Αντικατάσταση ή μη του κ. Γρηγοράκη Αντώνιου του Πέτρου από τη θέση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας”, λόγω παραίτησης του ανωτέρω από τη θέση τακτικού μέλους του Νομικού Προσώπου.