Κατηγορίες
στήλες

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 23, 2016)

libri3νύδημος, -ως, -ον

(αρχαιοπρ.) 1. αυτός που δεν ταράζεται από τίποτε: ~ ύπνος ΣΥΝ.: ήρεμος, αδιατάρακτος ΑΝΤ.: ταραγμένος, διακοπτόμενος

2. νύδημος (ο) {νυδήμου | χωρίς πληθ.} ο ύπνος: κοιμάται τον ~

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 1180