Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας

Δήμο Αλεξάνδρειας: Ανακοίνωση πινάκων βαθμολογίας για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών

dimarxeio alex1Από το Δήμο Αλεξάνδρειας ανακοινώθηκε ότι έχουν αναρτηθεί οι πίνακες κατάταξης-βαθμολογίας, επιλογής και απορριπτέων της αριθ. ΣΟΧ 1/2016 για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ – Αποκεντρωμένο Τμήμα Θεσσαλονίκης (Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, Κτίριο ZEDA, Τ.Κ. 57001 Θέρμη) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων, που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης.

Τους αναλυτικούς πίνακες με τα αποτελέσματα μπορείτε να τους “κατεβάστε” από ΕΔΩ.