Κατηγορίες
εργασία

Μια θέση καθαριστή/καθαρίστριας στο 1ο Γυμνάσιο – Λύκειο Αλεξάνδρειας (αίθουσες Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Νάουσας)

kouvaskatahrismouΗ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας, με την 11/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, προκηρύσσει θέση Καθαριστή/τριας με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.), για το σχολικό έτος 2015-2016 με ισχύ έως τις   30-06-2016.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ως απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής τα εξής:

1. Αίτηση (που θα αναφέρει ότι ο ενδιαφερόμενος  υποβάλει τα κάτωθι δικαιολογητικά)
2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
3. ΑΜΚΑ( Φωτοαντίγραφο)
4. Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ ( Φωτοαντίγραφο)
5. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας φορολογικού  έτους 2014
6. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
7. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης καθηκόντων από τον Διευθυντή του σχολείου (εφόσον υπάρχει).
Τα δικαιολογητικά, όπως αναγράφονται παραπάνω, θα κατατίθενται  στην Διευθύντρια του ανωτέρω Λυκείου από 10 Μαρτίου 2016, ημέρα Πέμπτη έως και την 18 Μαρτίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.
Σημειώνεται ότι:
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία της υπογραφής της έως 30-06-2016. Η αμοιβή του/της καθαρίστριας καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα 2/18254/0022/3-4-2008(ΦΕΚ672/Β/17-4-2008) Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και προσδιορίζεται από τον αριθμό των αιθουσών του σχολείου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/ντρια του 1ου Λυκείου Αλεξάνδρειας , τηλέφωνο επικοινωνίας σχολείου: 23330 22025