Κατηγορίες
Περιφεριακή Ενότητα Ημαθίας

Υπογράφηκαν συμβάσεις για την αποκατάσταση και τη διαγράμμιση οδών ευθύνης της Π.Ε. Ημαθίας

diagrammisiodouΑς ελπίσουμε πως μέσα στις διαγραμμίσεις συμπεριλαμβάνονται και διαγραμμίσεις οδών εντός των ορίων του Δήμου Αλεξάνδρειας, γιατί με τις πρωϊνές ομίχλες η οδήγηση είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη!

Από την Π.Ε. Ημαθίας ανακοινώθηκε πως την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας κ. Κώστας Καλαϊτζίδης υπέγραψε, παρουσία των αναδόχων τους και του διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων κ. Αλέκου Φωτόπουλου, δυο έργα σχετικά με αποκατάσταση οδών και διαγραμμίσεις οδών που είναι στην ευθύνη της Π.Ε. Ημαθίας.

Συγκεκριμένα:

Το πρώτο έργο, με ανάδοχο την «Ασφαλτικά Βέροιας Ε.Π.Ε», προϋπολογισμού 190.000 ευρώ, με ποσό σύμβασης τα 91.307 ευρώ, αφορά «Σποραδικές εργασίες αποκατάστασης της υπ. αριθμόν 7 επαρχιακής οδού (τμήμα διασταύρωση Βέροιας προς Βεργίνα – Πολυδένδρι)».
Προβλέπονται εργασίες αποκατάστασης συνολικού εμβαδού 8.600μ2. Η ανακατασκευή θα αφορά οδοστρωσία, εργασίες φρεζαρίσματος στα τμήματα του οδοστρώματος που παρουσιάζουν περισσότερες φθορές στο μεγαλύτερο μήκος τους , πλήρωση των τμημάτων με θραυστό υλικό μεταβλητού πάχους και ασφαλτική προεπάλειψη ενώ στην συνέχεια θα γίνουν ασφαλτικές εργασίες με διάστρωση ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, με χρήση Grader στα τμήματα που παρουσιάζουν μεγάλη καθίζηση και διάστρωση των τμημάτων αυτών με αντιολισθηρή στρώση της Π.Τ.Π. Α265 επιμετρούμενη σε τ.μ εμβαδού 1200 m2 περίπου και σε επιμέρους τμήματα του οδοστρώματος που παρουσιάζουν λιγότερες φθορές θα γίνει επάλειψη με ασφαλτική συγκολλητική και διάστρωση των τμημάτων αυτών με αντιολισθηρή στρώση της Π.Τ.Π. Α265 επιμετρούμενη σε τ.μ εμβαδού 2100 m2 περίπου.
Σε τμήματα του οδοστρώματος μήκους περίπου 850μ που παρουσιάζουν ελαφριά καθίζηση χωρίς φθορά θα διαστρωθεί μία αντιολισθηρή στρώση της Π.Τ.Π. Α265 επιμετρούμενη σε τ.μ εμβαδού 5300 m2 περίπου, καθαρισμός φυτικών γαιών εκατέρωθεν του δρόμου, συμπλήρωση των ερεισμάτων τμηματικά και τοποθέτηση ρυθμιστικών και κυκλοφοριακών πινακίδων όπου απαιτείται σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας χρηματοδοτούμενο από ΚΑΠ έτους 2015 με κωδικό έργου : 2131ΗΜΑ024ΚΑΠ14.

Το δεύτερο έργο, με ανάδοχο την «Κοινοπραξία Γαλατσιώτης Χρήστος-Παπαγεωργίου Λύδα», προϋπολογισμού 430.000 ευρώ με ποσό σύμβασης τα 124.701 ευρώ, αφορά την οριζόντια σήμανσης του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Ημαθίας συνολικής επιφάνειας 65.000 μ2.
Η οριζόντια σήμανση θα αφορά τη διαγράμμιση οριογραμμών στα τμήματα του οδικού δικτύου που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία, με πάχος γραμμής 15 εκ. και της διαγράμμισης του άξονα της οδού όπου έκαστη των γραμμών θα είναι 10 εκ. ή 12 εκ. και θα απέχουν μεταξύ τους άλλα 10 εκ.
Πέραν των παραπάνω η διαγράμμιση θα αφορά και τη σήμανση των κόμβων, επιφανειών αποκλεισμού, βέλη κ.τ.λ. Η εργασία που απαιτείται να γίνει είναι η διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε σχήματος, μορφής και διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με αντανακλαστικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, με γυάλινα σφαιρίδια. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από Πρόγραμμα Επενδυτικών δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας χρηματοδοτούμενο από ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων) έτους 2015 με κωδικό έργου : 2131ΗΜΑ008ΙΔΠ15.