Κατηγορίες
αγροτικά ΟΓΑ

Διάρκεια Ισχύος Ασφαλιστικής Ικανότητας‏ στον ΟΓΑ

ogalogo2Από τον ΟΓΑ ανακοινώθηκε ότι η διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής ικανότητας των δικαιούχων παροχών περίθαλψης του Οργανισμού, ορίζεται ως ακολούθως:

A. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
1. Για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος, λόγω αναπηρίας εφόρου ζωής και για τους Ανασφάλιστους Υπερήλικες , η διάρκεια ισχύος ορίζεται εφόρου ζωής.
2. Για τους συνταξιούχους με προσωρινή αναπηρία και για τους συνταξιούχους Επιζώντες, η διάρκεια ισχύος ορίζεται έως το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από τη λήξη της ασφαλιστικής ικανότητας.

B. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ
1 α. Για τους Αυτοαπασχολούμενους,
β. για τους Εργάτες γης
γ. για τους Μισθωτούς του Ν. 3232/2004

η διάρκεια ισχύος ορίζεται έως τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από τη λήξη της
ασφαλιστικής ικανότητας

2. Για τους οφειλέτες που έχουν υπαχθεί σε σύστημα ρύθμισης οφειλών με δόσεις, η διάρκεια ισχύος ορίζεται έως το τέλος του ημερολογιακού τριμήνου εντός του οποίου εντάσσονται στη ρύθμιση και ανανεώνεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο.

Η διάρκεια που ορίστηκε για όλες τις παραπάνω κατηγορίες, ισχύει εφόσον είναι ασφαλιστικά ενήμεροι και πληρούν τις λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις.

Γ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

1.Για τα προστατευόμενα μέλη των συνταξιούχων λόγω γήρατος, λόγω αναπηρίας εφόρου ζωής και των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, η διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής ικανότητας ορίζεται έως το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από τη λήξη της, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις ισχύουσες διατάξεις ή αν συμπληρώνουν νωρίτερα τα κατά περίπτωση όρια.

2.Για τα προστατευόμενα μέλη των υπόλοιπων κατηγοριών, η διάρκεια ισχύος ορίζεται έως την ημερομηνία λήξης της ασφαλιστικής ικανότητας του άμεσα ασφαλισμένου από τον οποίο αντλούν το δικαίωμα παροχών περίθαλψης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις ισχύουσες διατάξεις ή αν συμπληρώνουν νωρίτερα τα κατά περίπτωση όρια.

Δ. ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΟΠΗΚΕ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν. 4093/12
Στους υπερήλικες ασφαλισμένους του ΟΓΑ των οποίων το ασφαλιστικό δικαίωμα επανεξετάζεται βάσει της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου ΙΑ6 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/12 (Α΄222) και έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της περ. Γ της υποπ. Α3, του άρθρου. πρώτου του ν.4254/2014, καθώς και στα προστατευόμενα μέλη αυτών παρατείνεται το δικαίωμα παροχών ασθένειας σε είδος έως 28-2-2017.