Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας

dimarxeio alex1Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 19 Ιανουαρίου, στη μια μετά το μεσημέρι, σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας.
Στην ημερήσια διάταξη έχουν εγγραφεί για συζήτηση και λήψη αποφάσεων 16 θέματα, τα ακόλουθα:

1. Ψήφιση (διάθεση) πιστώσεων υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών που είναι εγγεγραμμένες στο προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016.

2. Ψήφιση (διάθεση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, εκτός αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 158, παρ. 3 , παρ. 4 & παρ. 5 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ).

3. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου (αφορά υπόθεση Πουρλιοτόπουλου Βασιλείου του Χαριλάου).

4. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου (αφορά υπόθεση “Νικόλαου Μελιόπουλου” ).

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Νησίου Δήμου Αλεξάνδρειας.

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Νεοχωρίου Δήμου Αλεξάνδρειας.

7. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθμ. 99 αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Νησίου του Δήμου Αλεξάνδρειας.

8. Λήψη απόφασης για τη συμβιβαστική επίλυση διαφοράς με ιδιοκτήτη αυτοκινήτου, ο οποίος ζημιώθηκε από υπαιτιότητα του Δήμου – Αποδοχή σχετικής γνωμοδότησης (επί αιτήσεως κ. Αργυρόπουλου Παναγιώτη).

9. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου (αφορά υπόθεση σχολικών φυλάκων).

10. Κατάρτιση σχεδίου 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

11. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Σταυρού.

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση των υπ΄αριθμ. 24, 27 & 35 καταστημάτων που βρίσκονται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας.

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθμ. 468 (106) αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Δ.Κ. Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας.

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στη Δ.Κ. Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας.

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καμποχωρίου Δήμου Αλεξάνδρειας.

16. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση των υπ΄αριθμ. 13 και 14 καταστημάτων που βρίσκονται στη Δημοτική Αγορά Πλατέος.