Κατηγορίες
εργασία ΚΕΔΑ Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας

Δώδεκα πτυχιούχους φυσ. αγωγής θα προσλάβει η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας

keda-kolimvitirioΣτην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωρομίσθια αποζημίωση, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων –ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – για την υλοποίηση Γενικών και Ειδικών Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.), μεγάλης διάρκειας – περιόδου 2015-2016, θα προχωρήσει η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας.

Συγκεκριμένα θα προσληφθούν:

  • εννέα πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των Γενικών προγραμμάτων – με μοριοδότηση προϋπηρεσίας για διάστημα έως 8 μήνες,
  • δυο πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των Γενικών προγραμμάτων – εκτός μοριοδότησης προϋπηρεσίας(σύμφωνα με το άρθρο 9.5 του οργανωτικού πλαισίου) για διάστημα έως 8 μήνες,
  • ένας/μια πτυχιούχος για την υλοποίηση των ειδικών προγραμμάτων – με μοριοδότηση προϋπηρεσίας για διάστημα έως 8 μήνες.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει κατόπιν μοριοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανωτικού Πλαισίου (Ο.Π.) των Προγραμμάτων Άθλησης για όλους (αριθμ. πρωτ. 26869/01-10-2013, ΦΕΚ 2527/Β/08-10-2013, ΑΔΑ:ΒΛΛΚΓ-39Η), όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μηνών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία έως 65 ετών.
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή και ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση.
3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο :

α) Πτυχίου Φυσικής Αγωγής Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.

β) Ειδικότητας (μόνο για ειδικά προγράμματα)

γ) Μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος.

4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εφόσον υπάρχουν ανήλικα τέκνα).
6. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.
7. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
8. Βεβαιώσεις – συμβάσεις εργασίας που να αποδεικνύουν τα έτη και τις ώρες εργασίας μηνιαίως.
9. Έγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΕΠΙΛΟΓΗ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσλήψεων προσωπικού, σύμφωνα με το Οργανωτικό Πλαίσιο Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΦΕΚ 2527/Β/08-10-2013).

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης θα αναρτηθούν: α) στην εξώθυρα των γραφείων της κοινωφελούς επιχείρησης (οδός Βεροίας – Δημοτικό Κολυμβητήριο) και β) στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την επόμενη ημέρα ανάρτησης των αποτελεσμάτων, στα γραφεία της επιχείρησης στην οδό Βεροίας- Δημοτικό Κολυμβητήριο.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Δ/νση: Οδός Βεροίας – Δημοτικό Κολυμβητήριο, Τ.Κ. 59300, τηλ. 2333053450-2333053452, που αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας (δηλαδή την Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου) και λήγει εντός 10 ημερών (Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου).