Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Δήμος Αλεξάνδρειας: συνεδριάζει εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο

dimotsymv 20150610Έκτακτη συνεδριάση για το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας, σήμερα Πέμπτη 10/12/2015, το μεσημέρι, με τα εξής θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Λήψη απόφασης για :
α) Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση των έργων: 1) Προώθηση αναγνωσιμότητας στο Δήμο Αλεξάνδρειας με την προμήθεια και θέση σε πλήρη λειτουργία μιας κινητής βιβλιοθήκης 2) Βελτίωση παιδικής χαράς κεντρικής πλατείας της Τ.Κ. Τρικάλων 3) Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας τύπου LED, για τη βελτίωση κοινόχρηστων χώρων της Τ.Κ. Τρικάλων, β) Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή Σύμβασης μεταξύ της Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. ΑΕ. και του Δήμου Αλεξάνδρειας για την υλοποίηση των έργων


2. Λήψη απόφασης για την 19η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα δεδομένου ότι το παρακάτω θέμα αφορά στην Απόφαση ένταξης τριών έργων του Δήμου Aλεξάνδρειας στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».  Τα έργα εγκρίθηκαν με την με αριθμό 25380 / 04-12-2015 απόφαση της Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α. 2014-2020 με την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν (πραγματοποίηση δαπανών) έως 31-12-2015 και επομένως θα είναι δυνατή η συγχρηματοδότησή τους από το ΠΑΑ 2007-2013.