Κατηγορίες
ανακοινώσεις Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τη συγκρότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας & Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) από την ΠΚΜ

PKMΑνοιχτή προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τη συγκρότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) εξέδωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία θα συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα, το περιεχόμενο του οποίου θα προκύπτει από τα συνυποβαλλόμενα αποδεικτικά έγγραφα.

Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα με τα συνημμένα έγγραφα θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Γραφείου Περιφερειάρχη (Ταχ. Διεύθυνση: Βασιλίσσης Όλγας, Τ.Κ. 54 655, Θεσσαλονίκη, Τηλ. : 2313-319606 / 614, Fax: 2313-319752) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών που ξεκινά από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της γνωστοποίησης στον ημερήσιο τύπο, δηλαδή έως και 12 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00’.

Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα μαζί με τα συνημμένα έγγραφα μπορούν να υποβάλλονται και με συστημένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Υποψηφιότητα που υποβάλλεται μεταγενέστερα της προαναφερόμενης προθεσμίας, δεν εξετάζεται και απορρίπτεται.

Η θητεία των επτά μελών του ΠΣΕΚ είναι τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά με τη διαδικασία την οποία επιλέχθηκαν αρχικά.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, το ΠΣΕΚ αποτελείται από επτά μέλη. Τα τρία μέλη του ΠΣΕΚ πρέπει να είναι καθηγητές ή ερευνητές, εκπρόσωποι δημόσιων ερευνητικών οργανισμών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με αναγνωρισμένο κύρος και μακρόχρονη ερευνητική και επαγγελματική πείρα στο δημόσιο ή/και στον ιδιωτικό τομέα, σε θέματα Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ).

Τα υπόλοιπα μέλη προέρχονται από την τοπική αυτοδιοίκηση, τους παραγωγικούς φορείς και τον επιχειρηματικό χώρο και, κατά προτίμηση, θα πρέπει να είναι κάτοχοι, αθροιστικά, διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών και εμπειρίας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ερευνητικών / αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Σε ό,τι αφορά στις αρμοδιότητες του ΠΣΕΚ, αποτελεί συμβουλευτικό όργανο για την υποστήριξη της περιφέρειας και της ΓΓΕΤ και για την υλοποίηση της ΕΣΕΤΑΚ και του Σχεδίου Δράσης σε περιφερειακό επίπεδο.

Η υποστήριξη παρέχεται με εισηγήσεις προς τον Περιφερειάρχη και τη ΓΓΕΤ για την ενθάρρυνση και υποστήριξη της ανάπτυξης της ΕΤΑΚ στην περιφέρεια, τη δημιουργία περιφερειακών συσπειρώσεων ερευνητικών οργανισμών, τεχνολογικών φορέων, επιχειρήσεων, λοιπών φορέων και περιφερειακών Αρχών, για την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, την ενθάρρυνση ανάπτυξης σχημάτων σύμπραξης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και τη διαμόρφωση συνθηκών και προοπτικών επιτυχούς συμμετοχής οργανισμών των περιφερειών σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα.