Κατηγορίες
ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας

Δημόσιος διαγωνισμός για προμήθεια υλικών από την ΔΕΥΑΑ Αλεξάνδρειας

deyaal grafeiaΕπαναπροκηρύχθηκε από την ΔΕΥΑΑ Αλεξάνδρειας πρόχειρος διαγωνισμός που αφορά την προμήθεια Πλαστικών Σωλήνων Ύδρευσης & Αποχέτευσης, Χυτοσιδηρών Υλικών & Εξαρτημάτων Ύδρευσης, Αποχέτευσης & Ομβρίων Μικροϋλικών Ύδρευσης έτους 2015.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015, με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 9:00 π.μ και ώρα λήξης 10:00π.μ στα γραφεία της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας (Πλατεία Σιδηρ. Σταθμού, άνωθεν ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας). Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες, δεν θα αποσφραγίζονται άλλα θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν στο τηλέφωνο 2333027965, στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης και στη ΔΕΥΑΑ Αλ.