Κατηγορίες
ανακοινώσεις

Π.Ε. Ημαθίας: ανακοίνωση για τις άδειες άσκησης υπαίθριου εμπορίου

laiki_alexΑπό το Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας ανακοινώνεται ότι κατόπιν του αριθμ. πρωτ. Οικ.311523(784)/9-7-2015 εγγράφου του Τμήματος Εμπορίου της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όλες οι άδειες άσκησης υπαίθριου εμπορίου ανανεώνονται, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 22 του Ν.4264/2014, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσης τους, με την μοναδική προϋπόθεση να μην έχει ανακληθεί οριστικά με συγκεκριμένη διοικητική πράξη από τον φορέα έκδοσης τους.

Κατόπιν αυτών παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που δεν έχουν ανανεώσει ως τώρα την άδεια τους, να προσκομίζουν στο Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ημαθίας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά από την παρ.5 του άρθρου 22 του Ν.4264/2014 ήτοι :

* Αίτηση (παρέχεται από την υπηρεσία μας)

* Φορολογική ενημερότητα

* Ασφαλιστική ενημερότητα

* Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι συνεχίζουν να συντρέχουν στο πρόσωπο τους οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας. (υπάρχει προ-τυπωμένη στην υπηρεσία μας)

* Έγγραφο που πιστοποιεί την ιδιότητα του παραγωγού (ΟΣΔΕ, κλπ) για τις παραγωγικές άδειες