Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας

Δήμος Αλεξάνδρειας: ανακοινώθηκαν οι πίνακες βαθμολογίας για τα 8μηνα (ΣΟΧ 1/2015)

dimarxeio-alex1Από το Δήμο Αλεξάνδρειας ανακοινώθηκε ότι έχουν αναρτηθεί οι πίνακες κατάταξης-βαθμολογίας, επιλογής και απορριπτέων της αριθ. ΣΟΧ 1/2015 για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη μέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ Αποκεντρωμένο Τμήμα Θεσσαλονίκης (λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, κτίριο ZEDA, 57001 Θέρμη) και για να εξεταστεί πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Οι πίνακες – σε μορφή zip – βρίσκονται ΕΔΩ.