Κατηγορίες
ανακοινώσεις Δήμος Αλεξάνδρειας

Στην πρόσληψη 8 ατόμων για 2 μήνες προχωρά ο Δήμος Αλεξάνδρειας

dimarxeio-alex1Αιτήσεις: 13-05-2015 έως και 19-05-2015 

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ύστερα από την υπ’ αριθ. 146/2015 απόφαση του Δ.Σ και την υπ’ αριθ. 3325/30-04-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης ανακοίνωσε ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για την εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Συνοδοί απορριμματοφόρων) 8 Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα σύμφωνα με το Ν. 2527/1997 άρθρο 5 παρ. 2  Δύο (2) μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

Αναφέρουμε ενδεικτικά:

-Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

-Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

-Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.

-Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους από 13-05-2015 έως και 19-05-2015 στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Αλεξάνδρειας (Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 42, 1ος όροφος τηλ: 23333-50.122 & 23333-50.124). Αρμόδιοι για την παραλαβή αιτήσεων είναι οι υπάλληλοι, κ. Κιρτικίδου Ευθυμία & κ. Κουκουλή Κυριακή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.