Κατηγορίες
ανακοινώσεις Δήμος Αλεξάνδρειας

Δήμος Αλεξάνδρειας: ανακοινώθηκαν τα ονόματα των 8 ατόμων που θα προσληφθούν (“δίμηνα”)

aporimalexandriaΑνακοινώθηκαν από το Δήμο Αλεξάνδρειας τα ονόματα όσων θα εργαστούν στο Δήμο για ένα δίμηνο (από από 28-05-2015 έως 27-07-2015) ως εργάτες καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρων).

Στη σχετική απόφαση αναφέρονται τα ακόλουθα:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις των άρθρων 205, 206 παρ. 1, 3 και 207 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ειδικότερα προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών των ΟΤΑ.

  1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων).
  2. Την περιπτ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3812/2009.
  3. Την υπ’ αριθ. 146/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού.
  4. Τη με αριθμ. πρωτ. 3325/30-04-2015 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
  5. Την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2015 του Δήμου.
  6. Τις υπ’ αριθ. 48/163/05-01-2015 και 295/14021/08-05-2015 απόφαση δέσμευσης πίστωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Αλεξάνδρειας (ΑΔΑ: 6ΞΜΖΩΨΠ-59Η και ΑΔΑ: 63Δ6ΩΨΠ-8Η4)
  7. Την με αριθμ. πρωτ. 14330/12-05-2015 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
  8. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσληψη των κάτωθι:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1 ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Συνοδοί Απορριμματοφόρων) 2 ΜΗΝΕΣ

Από 28-05-2015

Έως 27-07-2015

2 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Συνοδοί Απορριμματοφόρων) 2 ΜΗΝΕΣ

Από 28-05-2015

Έως 27-07-2015

3 ΣΤΑΘΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Συνοδοί Απορριμματοφόρων) 2 ΜΗΝΕΣ

Από 28-05-2015

Έως 27-07-2015

4 ΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Συνοδοί Απορριμματοφόρων) 2 ΜΗΝΕΣ

Από 28-05-2015

Έως 27-07-2015

5 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Συνοδοί Απορριμματοφόρων) 2 ΜΗΝΕΣ

Από 28-05-2015

Έως 27-07-2015

6 ΠΕΡΤΣΟΥΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Συνοδοί Απορριμματοφόρων) 2 ΜΗΝΕΣ

Από 28-05-2015

Έως 27-07-2015

7 ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Συνοδοί Απορριμματοφόρων) 2 ΜΗΝΕΣ

Από 28-05-2015

Έως 27-07-2015

8 ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Συνοδοί Απορριμματοφόρων) 2 ΜΗΝΕΣ

Από 28-05-2015

Έως 27-07-2015