Κατηγορίες
ανακοινώσεις κοινωνία

ΚΕΠ Δήμου Αλεξάνδρειας: ανακοίνωση για τις αιτήσεις για βοήθεια λόγω οικον. κρίσης

kepΠΡΟΘΕΣΜΙΑ υποβολής αιτήσεων: μέχρι την 20η Μαίου 2015

Από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα, σχετικά με τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα διακιολογητικά-προϋποθέσεις για την ένταξη στα “μέτρα για την ανθρωπιστική κρίση” (δωρεάν επανασύνδεση και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, επιδότηση σίτιση και της επιδότηση ενοικίου).

Συγκεκριμένα:

 1. ΑΙΤΗΣΗ

Υποβάλλεται ηλεκτρονικά, σε εφαρμογή που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (www.ypakp.gr/πρόγραμμα αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης). Για αιτούντες που δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό μέσο εισόδου στο διαδίκτυο, η αίτηση συμπληρώνεται και στα ΚΕΠ από υπάλληλο βάσει των όσων δηλώνουν οι αιτούντες.

Η παραπάνω αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης):

 • Αστυνομική ταυτότητα (δικαιούχου – ζευγαριού και όσων εξαρτώμενων μελών διαθέτουν ταυτότητα).
 • ΑΜΚΑ και ΑΦΜ (δικαιούχου – ζευγαριού και όσων εξαρτώμενων μελών διαθέτουν ΑΦΜ).
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα (2014) (δικαιούχου – ζευγαριού και όσων  εξαρτώμενων μελών υποβάλλουν φορολογική δήλωση).
 • Κάρτα ανεργίας [δικαιούχου – ζευγαριού και των εξαρτώμενων μελών από 18-25 ετών (για τις περιπτώσεις ανέργων και μακροχρόνια ανέργων)].
 • Καταθέσεις (αθροιστικό ποσό) του δικαιούχου – ζευγαριού και των εξαρτώμενων μελών (όλης της οικογένειας).
 • Λογαριασμός ΔΕΗ (πρόσφατος), όπου αναγράφεται ο αριθμός παροχής.
 • Δήλωση ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) φορολογικής δήλωσης έτους 2014 (όπου αναγράφεται η αξία της ακίνητης περιουσίας / από λογιστή, αρχείο ενδιαφερομένου, ΔΟΥ κ.λ.π.).

 1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Είναι όσοι πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια:

Οικογενειακή κατάσταση

Ετήσιο Εισόδημα

Μεμονωμένο άτομο 2.400 €
Οικογένεια (ζευγάρι) χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 εξαρτώμενο μέλος

3.600 €

Οικογένεια (ζευγάρι) με 1 εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 εξαρτώμενα μέλη

4.200 €

Οικογένεια (ζευγάρι) με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 εξαρτώμενα μέλη

4.800 €

Οικογένεια (ζευγάρι) με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 εξαρτώμενα μέλη

5.400 €

Οικογένεια (ζευγάρι) με 4 και άνω εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 5 και άνω εξαρτώμενα μέλη

6.000 €

 • Έτος εισοδήματος: 2014 (εισοδήματα αποκτηθέντα μέσα στο 2013).
 • Το δηλωνόμενο εισόδημα θα είναι το συνολικό εισόδημα του ατόμου ή της οικογένειας, αφού αφαιρεθούν οι φόροι και η εισφορά αλληλεγγύης.
 • Δεν λαμβάνεται υπόψη, ούτε δηλώνεται το τεκμαρτό εισόδημα, ακόμη κι αν είναι μεγαλύτερο του αποκτηθέντος.
 • Στο εισόδημα περιλαμβάνονται όλα τα επιδόματα, βοηθήματα κ.λπ., εκτός από: διατροφές ανηλίκων τέκνων, επίδομα αναδοχής, εξωϊδρυματικά επιδόματα, επιδόματα αναπηρίας.

Συγχρόνως, δεν θα πρέπει να έχουν:

 • Ακίνητη περιουσία αξίας μεγαλύτερης των 90.000 € αν είναι μεμονωμένο άτομο, όριο που αυξάνεται κατά 10.000 € για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο μέλος ή 15.000 € για κάθε ενήλικο μέλος, μέχρι τις 200.000 €.
 • Καταθέσεις, αθροιστικά όλων των μελών της οικογένειας, (τις δηλώνουν μόνοι τους στην αίτηση) διπλάσιες από το εισοδηματικό όριο της κατηγορίας τους, δηλαδή:

Καταθέσεις (βάσει οικογενειακής κατάστασης)

Συνολικό ύψος καταθέσεων

Μεμονωμένο άτομο

4.800 €

Οικογένεια (ζευγάρι) χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 εξαρτώμενο μέλος

7.200 €

Οικογένεια (ζευγάρι) με 1 εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 εξαρτώμενα μέλη

8.400 €

Οικογένεια (ζευγάρι) με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 εξαρτώμενα μέλη

9.600 €

Οικογένεια (ζευγάρι) με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 εξαρτώμενα μέλη

10.800 €

Οικογένεια (ζευγάρι) με 4 και άνω εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 5 και άνω εξαρτώμενα μέλη

12.000 €

 1. ΠΑΡΟΧΕΣ

α. Δωρεάν επανασύνδεση κομμένης ηλεκτρικής παροχής στην κύρια κατοικία και παροχή δωρεάν ποσότητας ρεύματος 300 kwh ανά μήνα (1.200 kwh ανά τετράμηνο).

β. Επίδομα ενοικίου: 70 €/μήνα για το μεμονωμένο άτομο και 30 € ανά μήνα για κάθε επιπλέον άτομο της οικογένειας και μέχρι 220 ευρώ μηνιαίως.

γ. Επιδότηση σίτισης: δίνεται υπό μορφή ηλεκτρονικής κάρτας για την προμήθεια τροφίμων από καταστήματα. Κάθε μήνα η κάρτα πιστώνεται με το δικαιούμενο από κάθε άτομο ή οικογένεια ποσό (70 €/μήνα για το μεμονωμένο άτομο και 30 € ανά μήνα για κάθε επιπλέον άτομο της οικογένειας και μέχρι 220 ευρώ μηνιαίως).

 1. ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ καμία παροχή άτομα που είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» ή φιλοξενούνται σε ιδρύματα.
 2. ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ παροχή ρεύματος άτομα που φιλοξενούνται.
 3. ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ επίδομα ενοικίου όσοι: διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία στα όρια του Νομού στον οποίο ζουν μονίμως,  παίρνουν επίδομα ενοικίου από άλλο φορέα, ενοικιάζουν κατοικία από συγγενείς πρώτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

(Σχετικά ΦΕΚ: 29/τ.Α’/2015 και 577/τ.Β’/09-04-2015). 

Τηλέφωνα Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Αλεξάνδρειας:

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Κ.Ε.Π. Αλεξάνδρειας: 23333 50204 – 7, Fax : 23330 22587
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Κ.Ε.Π. Πλατέος: 23333 50400, Fax: 23330 53911
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Κ.Ε.Π. Μελίκης: 23313 52301, Fax: 23310 82318
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Κ.Ε.Π. Καβασίλων:  23313 51804 – 7, Fax: 23310 77179