Κατηγορίες
Αλεξάνδρεια ανακοινώσεις

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για το κυλικείο του 3ου – 7ου Δημοτικού Αλεξάνδρειας

7odimotikoΗ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 64321/Δ4/16-05-2008 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1003/Β/30-05-2008) “Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων”, προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείο του 3ου – 7ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας.

α) Τόπος και χρόνος του διαγωνισμού:
Ο διαγωνισμός [άνοιγμα προσφορών] θα γίνει στο γραφείο του Διευθυντή του 7ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας στις 13 Μαρτίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30π.μ. και σε περίπτωση μη επίτευξης αποτελέσματος, ο επαναληπτικός διαγωνισμός στις 3 Απριλίου 2015, ημέρα Παρασκευή στον ίδιο χώρο την ίδια ώρα σύμφωνα με την παρ. 10 της υπ’ αριθμό 64321/Δ4/16-05-2008 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1003/Β/30-05-2008).


β) Υποβολή προσφορών:
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 12 Μαρτίου 2015 και ώρα 13:00 στο γραφείο του Διευθυντή του 7ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για έξι (6) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης έως τρία (3) επιπλέον έτη, σύμφωνα με αριθ. πρωτ. 111526/Δ4/10-9-2010 Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη (παραλαβή αιτήσεων, εγκυκλίου, παροχή διευκρινήσεων) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Διευθυντή του 7ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας κ.Γιοβανόπουλο Γρηγόριο τηλ.23330 53126 και στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας (υπεύθυνη κα. Μοσχοτά Κρυστάλλω τηλ.23333 50116) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.