Κατηγορίες
ΚΕΔΑ Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας

Δώδεκα πτυχιούχους φυσικής αγωγής θα προσλάβει η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας

kolimvitirio3Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά από Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου και λήγει την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωρομίσθια αποζημίωση, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων –ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – για την υλοποίηση Γενικών και Ειδικών Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.), μεγάλης διάρκειας – περιόδου 2014-2015, με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, θα προχωρήσει η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας (ΚΕΔΑ).
Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν με μοριοδότηση προϋπηρεσίας 8 πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής για διάρκεια έως και 8 μήνες καθώς και ακόμη 2 εκτός μοριοδότησης προϋπηρεσίας (σύμφωνα με το άρθρο 9.5 του οργανωτικού πλαισίου). Οι παραπάνω θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση των Γενικών προγραμμάτων.Επίσης θα προσληφθούν ακόμη 2 πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής (με μοριοδότηση προϋπηρεσίας) για την υλοποίηση των Ειδικών προγραμμάτων.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει κατόπιν μοριοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανωτικού Πλαισίου (Ο.Π.) των Προγραμμάτων Άθλησης για όλους (αριθμ. πρωτ. 26869/01-10-2013, ΦΕΚ 2527/Β/08-10-2013, ΑΔΑ:ΒΛΛΚΓ-39Η), όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μηνών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία έως 65 ετών.
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή και ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση.
3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
6. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.
7. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
8. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης και συμβάσεις εργασίας που να αποδεικνύονται οι ώρες εργασίας μηνιαίως.
9. Έγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΕΠΙΛΟΓΗ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσλήψεων προσωπικού, σύμφωνα με το Οργανωτικό Πλαίσιο Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΦΕΚ 2527/Β/08-10-2013).
Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης θα αναρτηθούν: α) στην εξώθυρα των γραφείων της κοινωφελούς επιχείρησης (οδός Βεροίας – Δημοτικό Κολυμβητήριο) και β) στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αλεξάνδρειας.
Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την επόμενη ημέρα ανάρτησης των αποτελεσμάτων, στα γραφεία της επιχείρησης στην οδό Βεροίας- Δημοτικό Κολυμβητήριο.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Δ/νση: Οδός Βεροίας – Δημοτικό Κολυμβητήριο, Τ.Κ. 59300, τηλ. 2333053450 – 2333053452, που αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας και λήγει εντός 10 ημερών (19 Δεκεμβρίου 2014).