Κατηγορίες
ανακοινώσεις Δήμος Αλεξάνδρειας

Δήμος Αλεξάνδρειας: παρατείνεται η προθεσμία για κατάθεση δικαιολογητικών πωλητών για τις λαϊκές αγορές

laiki_alexΑπό το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Εμπορίου του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνεται ότι παρατείνεται έως και 31 Δεκεμβρίου 2014 η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την ανανέωση των αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, για όλους τους αδειούχους.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση των αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών που κατοικούν ή διαμένουν μόνιμα στο Δήμο Αλεξάνδρειας καθορίζονται ως εξής:

  1. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
  2. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα
  3. Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη
  4. Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (προσωποποιημένη πληροφόρηση).
  5. Πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π./οικ 35797/2012 (Β’ 1199) Υπουργική Απόφαση, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.
  6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα
  7. Βεβαίωση μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Αλεξάνδρειας σύμφωνα με το Ν. 3463/2006, άρθρο 285 (Δημοτική ενημερότητα)
  8. Βεβαίωση ή αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας.

Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά θα πρέπει:

  1. να είναι πλήρη και να αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας, ειδάλλως η ανανέωση απορρίπτεται.
  2. να κατατεθούν αυτοπροσώπως από κάθε αδειούχο στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων του Δήμου Αλεξάνδρειας, Γραφείο 12, πληροφορίες στα τηλέφωνα 2333350127 και 2333350112.