Κατηγορίες
ανακοινώσεις Εμπορικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας

Εμπορικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας: ενημέρωση σχετικά με τη ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών

emporikos_syllogosΑπό τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξάνδρειας εκδόθηκε το ακόλουθο ενημερωτικό:

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε σχετικά με τις διατάξεις των άρθρων 51 & 54 του ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» περί των νέων ρυθμίσεων των ληξιπρόθεσμων φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.

Α) Άρθρο 51 Ν.4305/2014 και ΠΟΛ1236/2014 Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση, έως την 1 Οκτωβρίου 2014.

Σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης τμηματικής καταβολής, με απαλλαγή, κατά ποσοστό, των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής, ως εξής:

ΔΟΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ

Εφάπαξ 100%

Έως 12 90%

Έως 24 80%

Έως 36 70%

Έως 48 60%

Έως 60 50%

Έως 72 30%

Έως 100 20%

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης καθορίζεται στα 50 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, στη συγκεκριμένη ρύθμιση υπάγονται οφειλές μέχρι του ποσού του 1.000.000 ευρώ. Εξαιρετικά, για την περίπτωση ρύθμισης σε 100 δόσεις, το ποσό της οφειλής δεν μπορεί να ξεπερνά τις 15.000 ευρώ.

Εφόσον, υπαχθεί ο δικαιούχος στην ρύθμιση, παύουν πλέον οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα του ΚΕΔΕ και η ρυθμισμένη συνολική οφειλή που διευθετείται, επιβαρύνεται στο εξής με τόκο ύψους 4,56%.

Επιπλέον, στη ρύθμιση δύνανται να υπαχθούν οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2014, καθώς και οφειλές που έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση που βρίσκεται σε ισχύ. Η ΠΟΛ 1236/2014, που επισυνάπτεται στην παρούσα, προβλέπει ότι από την ρύθμιση καλύπτονται και οφειλές που δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες – αλλά έχουν βεβαιωθεί έως την 1η Οκτωβρίου 2014- όπως οφειλές από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) και η τρίτη δόση του φόρου εισοδήματος, ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα και μετά από πιέσεις της Τρόικας, η πρόβλεψη αυτή θα αλλάξει με νομοθετική ρύθμιση.

Από το Υπουργείο Οικονομικών αποσαφηνίστηκε ότι η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ (Σεπτεμβρίου) εφόσον δεν έχει καταβληθεί θα μπορεί να υπαχτεί στη νέα ρύθμιση. Οι υπόλοιπες ωστόσο δόσεις του ΕΝΦΙΑ, ως μη ληξιπρόθεσμες, ή θα καταβληθούν κανονικά ή θα υπαχθούν στην πάγια ρύθμιση των 12-24 δόσεων.

Κατά τα λοιπά, οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην νέα ρύθμιση περιλαμβάνουν την υποβολή αίτησης μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαρτίου 2015 στη Φορολογική Αρχή, ενώ οι οφειλέτες θα πρέπει να έχουν υποβάλει τις προβλεπόμενες από το νόμο φορολογικές δηλώσεις και να είναι φορολογικά ενήμεροι καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.

Επισημαίνεται ότι, η μη εμπρόθεσμη καταβολή έχει ως συνέπεια την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης, την υποχρέωση άμεσης καταβολής του υπολοίπου της οφειλής και την άμεση λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.

Ειδικότερα, για να μην χάσει την ρύθμιση, ο οφειλέτης πρέπει να καταβάλλει οπωσδήποτε εμπρόθεσμα τις δόσεις των πρώτων 6 μηνών. Από εκεί και πέρα, υπάρχει ανοχή για δύο εκπρόθεσμες δόσεις ανά έτος προγράμματος, οι οποίες δεν θα πρέπει να είναι συνεχόμενες.

Επιπλέον, οι αμοιβαίες απαιτήσεις, που αφορούν τόσο σε ληξιπρόθεσμα, όσο και σε βεβαιωμένα και μη ληξιπρόθεσμα, συμψηφίζονται αυτόματα και χωρίς σχετική δήλωση του οφειλέτη, μέχρι το 1/7 των εναπομεινασών δόσεων.

Ως προς τα διαδικαστικά πρέπει να σημειωθεί ότι :

• Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής για όλες τις περιπτώσεις που αυτό υποστηρίζεται τεχνικά. Αν υπάρχει αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση θα υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ./Τελωνείο/Υπηρεσία, ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής. Ο αυτός Προϊστάμενος της οικείας υπηρεσίας εξετάζει την αίτηση και τις προϋποθέσεις υπαγωγής.

• Η καταβολή των δόσεων διενεργείται στους φορείς είσπραξης (Τράπεζες κλπ) με την χρήση μοναδικού κωδικού πληρωμής ή στην κατά περίπτωση υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης.

• Η πρώτη δόση της ρύθμισης είναι καταβλητέα μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, οι δε επόμενες δόσεις μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών. Η καταβολή της οφειλής μπορεί να πραγματοποιείται μέσω πάγιας εντολής στους φορείς είσπραξης.

Β) Άρθρο 54 Ν. 4305/2014 & εγκύκλιος 27/2014 ΟΑΕΕ Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης,

Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, έως την 30 Σεπτεμβρίου 2014.

Προσοχή: Η εγκύκλιος του ΟΑΕΕ αναφέρει ως σχετική ημερομηνία την 31 Αυγούστου, υπερισχύει η αναφορά της 30ής Σεπτεμβρίου στον νόμο και στην Β7/οικ.39703/2829/7-11-2014 ερμηνευτική οδηγία του Υπουργείου Εργασίας. Η ρύθμιση αφορά όλους τους ασφαλισμένους (ενεργούς και σε διακοπή, σε κύρια και επικουρική ασφάλιση Ο.Α.Ε.Ε.) και καλύπτει όλες τις οφειλές, εκτός αυτών των προαιρετικά ασφαλισμένων (αυτασφάλισης) και των οφειλών από αναγνωρίσεις χρόνου.

Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης τμηματικής καταβολής, με απαλλαγή, κατά ποσοστό, των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής, όπως έχουν διαμορφωθεί στις 31-12-2012, ως εξής:

ΔΟΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ

Εφάπαξ 100%

Έως 12 90%

Έως 24 80%

Έως 36 70%

Έως 48 60%

Έως 60 50%

Έως 72 30%

Έως 100 20%

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης καθορίζεται στα 50 ευρώ. Στη συγκεκριμένη ρύθμιση υπάγονται οφειλές μέχρι του ποσού του 1.000.000 ευρώ. Για οφειλές άνω του 1.000.000 ευρώ παραμένει σε ισχύ η ρύθμιση «Νέα Αρχή » του ν.4152/2013. Εξαιρετικά για την περίπτωση ρύθμισης σε 100 δόσεις, το ποσό της οφειλής δεν μπορεί να ξεπερνά τα 15.000 ευρώ.

Και εδώ ισχύει ότι η ρύθμιση επιφέρει εξαίρεση πλέον του ποσού της οφειλής από τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα του ΚΕΔΕ (αναδρομικά μάλιστα από 1-1-2013) και επιβαρύνονται μόνο με επιτόκιο ύψους 4,56%. Επιπλέον, στη ρύθμιση δύνανται να υπαχθούν οφειλές, έως την 30 Σεπτεμβρίου 2014, που τελούν σε διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου αναστολή.

Οι προϋποθέσεις υπαγωγής περιλαμβάνουν την υποβολή αίτησης μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαρτίου 2015 στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (για τον ΟΑΕΕ αρμόδιο είναι το περιφερειακό τμήμα του κάθε οφειλέτη), ενώ οι οφειλέτες θα πρέπει να έχουν υποβάλει αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις καθώς και να έχουν καταβληθεί οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές από 1 Οκτωβρίου 2014 (και εδώ προκύπτει διαφορά με την εγκύκλιο του ΟΑΕΕ, που αναφέρει ως σχετική ημερομηνία την 1-9-2014, αλλά όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, υπερισχύει ο νόμος) και έως την ημερομηνία υποβολής ένταξης στη ρύθμιση. Καθ’ όλη την διάρκεια της ρύθμισης, είναι υποχρεωτική η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών.

Η πρώτη δόση θα καταβάλλεται σε Τράπεζες ή ΕΛ.ΤΑ. έως την 21η ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης ή του μήνα που ακολουθεί και αν δεν είναι εργάσιμη την επόμενη εργάσιμη ημέρα Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την 21η κάθε μήνα και αν δεν είναι εργάσιμη την επόμενη εργάσιμη ημέρα, υποχρεωτικά μέσω Τραπεζών, με αυτόματη χρέωση Τραπεζικού λογαριασμού (πάγια εντολή), χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση του οφειλέτη.

Και για την ρύθμιση των ασφαλιστικών οφειλών, η καταβολή του πρώτου εξαμήνου πρέπει να γίνει κανονικά. Κατόπιν, παρέχεται δυνατότητα καθυστέρησης 2 δόσεων συνολικά εντός του έτους, χωρίς όμως αυτές να είναι συνεχόμενες. Ως έτος ρύθμισης νοείται το 12μηνο, με έναρξη από την ημερομηνία ένταξης στη ρύθμιση. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνσή της με μηνιαία προσαύξηση δύο τοις εκατό, (2%). Η περαιτέρω μη εμπρόθεσμη καταβολή δόσης ή δόσεων έχει ως συνέπεια την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης.

Η υπαγωγή στην εν λόγω ρύθμιση επιφέρει αναστολή ποινικής δίωξης και χορήγηση μηνιαίου πιστοποιητικού οφειλών το οποίο επέχει θέση αποδεικτικού ασφαλιστική ενημερότητας.

Ασφαλισμένοι που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου (31/10/2014) έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση «Νέας Αρχής» του ν.4152/2013 και τηρούν τους όρους, υπόκεινται αναδρομικά από 01.01.2013 σε επιτόκιο ύψους 4,56% και δικαιούνται, από την ένταξή τους στη ρύθμιση, των εκπτώσεων επί των προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων, δικαιούμενοι να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση. Εναλλακτικά, μπορούν να επιλέξουν να παραμείνουν σε αυτή, έχοντας ως πρόσθετο ευεργέτημα τη μείωση κατά ποσοστό 20% των προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων, αναδρομικά από την ημερομηνία ένταξής τους στη ρύθμιση.