Κατηγορίες
αγροτικά

Ανακοίνωση της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης για τους βαμβακοκαλλιεργητές

cottone3Από το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ανακοινώνονται τα εξής σχετικά με το 5ο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης:

.

1. Στόχοι:
1.1) Το παρόν δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς με στόχο:
• την επιτυχή συγκομιδή βαμβακιού και
• τη διαχείριση των εντόμων που διαχειμάζουν τόσο στο έδαφος όσο και στα εναπομείναντα καρύδια και βαμβακοστελέχη.
1.2) Αφορά τόσο το διάστημα της συγκομιδής όσο και αυτό μετά την συγκομιδή του βαμβακιού.
1.3) Ο βαμβακοπαραγωγός απαιτείται να προβαίνει στις κατάλληλες καλλιεργητικές πρακτικές ώστε να επιτευχθεί:
• συγκομιδή ώριμου βαμβακιού χωρίς ξένες ύλες και χωρίς υγρασία,
• μετά τη συγκομιδή η ελαχιστοποίηση τόσο του πληθυσμού των εντόμων που θα διαχειμάσουν όσο και των μολυσμάτων.

.

2. Διαπιστώσεις:
Οι βαμβακοφυτείες βρίσκονται στο στάδιο συγκομιδής αλλά οι βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν το τελευταίο διάστημα είχαν ως αποτέλεσμα την οψίμισή της.

3. Συστάσεις –καλλιεργητικές πρακτικές:
3.1) Η μηχανική συγκομιδή γίνεται όταν τα φύλλα του βαμβακιού πέσουν και το σύνολο των ώριμων καρυδιών έχουν ανοίξει ώστε να επιτευχθεί συγκομιδή ώριμου βαμβακιού χωρίς ξένες ύλες και χωρίς υγρασία από ανωριμότητα σύσπορου.
Είναι βασικό ο σπόρος να μην έχει υγρασία διότι ο υγρός σπόρος δημιουργεί προβλήματα υποβάθμισης ποιότητας σπόρου και ινών, έστω και σε περίπτωση ολιγοήμερης αποθήκευσης σύσπορου.
Επίσης, η συγκομιδή πρέπει να γίνεται:
i. την ημέρα από 10:00 π.μ. και μέχρι πριν τη δύση του ήλιου και ποτέ βράδυ και
ii. όχι αμέσως μετά τη βροχόπτωση.
Συγκομιδή σύσπορου νύχτα ή αμέσως μετά τη βροχή οδηγεί σε συγκομιδή υγρού σύσπορου (υγρασία μεγαλύτερη του 10% / βραδινή δρόσος ή βρεγμένα). Υγρά σύσπορα βαμβάκια (υγρασία μεγαλύτερη του 10%) πρέπει να εκκοκκίζονται αμέσως και να μην αποθηκεύονται διότι αυξάνεται η θερμοκρασία, καταστρέφεται ο σπόρος και οι ίνες χρωματίζονται κίτρινες / κόκκινες και κατά την εκκόκκιση παράγονται κηλιδωτά βαμβάκια.

3.2) Μετά τη συγκομιδή είναι απαραίτητο οι βαμβακοπαραγωγοί να προβούν σε στελεχοκοπή, ψιλοτεμαχισμό και θρυμματισμό των καρυδιών με στελεχοκόπτη/καταστροφέα και στη συνέχεια άροση του εδάφους (όργωμα με υνιοφόρο αλέτρι) σε βάθος 20 –25 cm σε όλα τα χωράφια που καλλιεργήθηκαν με βαμβάκι ανεξαρτήτως της επόμενης καλλιέργειας του χωραφιού.
Ιδιαίτερα με τον τύπο οριζόντιου κυλίνδρου (καταστροφέας) θανατώνονται περισσότερες προνύμφες ρόδινου σκουληκιού από ό,τι με τον περιστροφικό τύπο στελεχοκόπτη (κοινός στελεχοκόπτης).
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται καταστροφή μεγάλου πληθυσμού των προς διαχείμανση μορφών Πράσινου και Ρόδινου σκουληκιού.
.

Η χρήση καλλιεργητικών πρακτικών όπως ρίπερ, καλλιεργητή, δισκοσβάρνα κ.ά. αντί του οργώματος με υνιοφόρο αλέτρι, δεν επιτυγχάνουν αναστροφή του εδάφους και ως εκ τούτου δεν αποτελούν αποτελεσματικές μεθόδους ελέγχου του πράσινου σκουληκιού.
Με τις προαναφερόμενες κατάλληλες καλλιεργητικές πρακτικές:
• Μειώνεται ο αριθμός των ψεκασμών με εντομοκτόνα που θα απαιτηθούν κατά την επόμενη καλλιεργητική περίοδο και ισοσκελίζεται ενδεχόμενη αύξηση του κόστους καλλιέργειας από τη χρήση των συνιστώμενων καλλιεργητικών πρακτικών.
• Προστατεύεται τόσο το περιβάλλον όσο και η υγεία του καλλιεργητή και των περιοίκων.
Η χρήση αυτών των καλλιεργητικών πρακτικών αποτελεί:
1. το μοναδικό τρόπο ελέγχου του πράσινου σκουληκιού χωρίς τη χρήση φυτοφαρμάκων και
2. έναν ουσιαστικό παράγοντα αποτροπής ανάπτυξης ανθεκτικότητας του πράσινου σκουληκιού στα χρησιμοποιούμενα εντομοκτόνα καθόσον διακόπτεται με μηχανικό τρόπο η μεταφορά ανθεκτικών εντόμων στην επόμενη καλλιεργητική περίοδο.