Κατηγορίες
αγροτικά ανακοινώσεις

Ανακοίνωση της Δ/νσης Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

inpratoΑπό το Τμήμα Υγείας Ζώων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται τα ακόλουθα μέτρα σχετικά με την ενίσχυση αγοράς εντομοκτόνων – εντομοαπωθητικών για την προστασία από τον καταρροϊκό πυρετό:
Με την 5137/128132 (ΦΕΚ Β΄ 2738/2014) ΚΥΑ (Υπουργείο Οικονομικών και Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) εγκρίνεται συμπληρωματικό πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, ύψους 6.500.000 € (ευρώ), που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις). Το παραπάνω ποσό αφορά μεταξύ άλλων αποζημιώσεις κτηνοτρόφων στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου.
Για την καταβολή στους δικαιούχους της ενίσχυσης αγοράς εντομοκτόνων και εντομοαπωθητικών για την προστασία από τον καταρροϊκό πυρετό, απαιτείται η προσκόμιση από το δικαιούχο, αίτησης καταβολής της ενίσχυσης συνοδευόμενη από τα ακόλουθα παραστατικά:
α) Επικυρωμένο αντίγραφο τιμολογίων αγοράς εντομοκτόνων και/ή εντομοαπωθητικών σκευασμάτων
β) Αντίγραφο κτηνιατρικής συνταγής (μόνο για εντομοαπωθητικά σκευάσματα).
γ) Φωτοτυπία του Μητρώου Φαρμακευτικής Αγωγής από το οποίο προκύπτει η εφαρμογή των εντομοαπωθητικών σκευασμάτων.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην προμήθεια των εντομοαπωθητικών σκευασμάτων η οποία πρέπει να γίνεται μόνο με κτηνιατρική συνταγή. Η ημερομηνία έκδοσης της συνταγής πρέπει να προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του τιμολογίου αγοράς. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση αποζημίωσης δε θα γίνεται δεκτή.