Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Διαγωνισμός για την πώληση οχημάτων (εύχρηστων ή και για ανταλλακτικά) από την ΕΒΖ

p1-vertΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. (Ε.Β.Ζ.) προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την πώληση διαφόρων οχημάτων εύχρηστων ή και για ανταλλακτικά. Τα οχήματα ευρίσκονται στις εγκαταστάσεις της Ε.Β.Ζ. στα εργοστάσια Πλατέος και Λάρισας.

Αναλυτικότερα σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το σχετικό έγγραφο από το Εργοστάσιο της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. στο Πλατύ (Γραμματεία Διεύθυνσης Εργοστασίου). Αντίγραφο της προκήρυξης θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της ΕΒΖ, www.ebz.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τα εργοστάσια προκειμένου να εξετάσουν τα οχήματα. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Εργοστασίου Πλατέος, στο Πλατύ Ημαθίας την Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, ώρα 12.00.

Οι ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ μπορούν να αποστείλουν ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως είτε μέσω εκπροσώπου τις προσφορές τους απευθείας στο Εργοστάσιο Πλατέος υπόψη της Διεύθυνσης Εργοστασίου Πλατέος. Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρευρεθούν όσοι συμμετέχουν ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την παραπάνω ορισμένη ημέρα και ώρα δε θα λαμβάνονται υπόψη, και καμιά αντιπροσφορά, τροποποίηση ή διόρθωση στην προσφορά θα επιτρέπεται μετά την αποσφράγιση του διαγωνισμού. Προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας θα απορρίπτονται. Οι προσφορές θα αναφέρουν απαραίτητα τον α/α του ΟΧΗΜΑΤΟΣ, – π.χ. Π1 (Πλατύ 1), Λ2 (Λάρισα 2) κ.λ.π – καθώς και την προσφερόμενη τιμή. Οι προσφορές θα ισχύουν για 60 ημέρες από την ημερομηνία της αποσφράγισής τους. Οι φάκελοι των προσφορών πρέπει να φέρουν απαραίτητα την ένδειξη “Διαγωνισμός Νο. 1001/2014”.