Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας

Δήμος Αλεξάνδρειας: αναζητά ειδικό συνεργάτη για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

dimarxeio-alex1Ο Δήμος Αλεξάνδρειας θα προσλάβει έναν (1) ειδικό συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, με αντικείμενο την παροχή συμβουλών, τη διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών και εισηγήσεων, την υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας σε θέματα που ανάγονται ειδικότερα στο κτηματολόγιο και στην ενημέρωση κτηματολογικών διαγραμμάτων, στη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων, στην επίβλεψη τοπογραφικών εργασιών, στην καταγραφή θεμάτων τεχνικής φύσεως στην πόλη και στις δημοτικές/τοπικές κοινότητες του Δήμου Αλεξάνδρειας, στην υποστήριξη για την υλοποίηση του τεχνικού και επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου, καθώς και στη σύνταξη τεχνικών δελτίων και την υποβολή προτάσεων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με δικαιούχους τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.
Για το σκοπό αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους για την πρόσληψή τους στην παραπάνω θέση να υποβάλουν σχετική αίτηση και τα ως κάτωθι αναφερόμενα δικαιολογητικά, στο Γραφείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Αλεξάνδρειας (1ος όροφος Δημαρχείου, αρμόδιος υπάλληλος κ. Ευθυμία Κιρτικίδου, τηλέφωνο επικοινωνίας 23333-50122). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από τις 24-09-2014 έως και τις 03-10-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.

.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου όπου είναι εγγεγραμμένοι, από το οποίο να προκύπτει και η Ελληνική Ιθαγένεια.
  3. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ειδικότητας Τοπογράφου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕΙ) ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμο τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν διώκονται ποινικά και ότι δεν υπάρχει γι’ αυτούς κώλυμα από καταδίκη, δικαστική αντίληψη και δικαστική απαγόρευση.
  5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή τους από αυτές (για τους άνδρες υποψηφίους).
  6. Πιστοποιητικό καλής γνώσης και χειρισμού Η/Υ, καθώς και προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου, λογιστικών φύλλων και χρήσης διαδικτύου.
  7. Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, που θα αποδεικνύεται από αντίστοιχο πιστοποιητικό.
  8. Βιογραφικό σημείωμα.