Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Αλεξάνδρεια: ορίστηκαν και επίσημα αντιδήμαρχοι και αρμοδιότητες (αναλυτικά)

dioik sxima dimos alexandreiasΕπισημοποιήθηκε ο ορισμός των αντιδημάρχων του Δήμου Αλεξάνδρειας, αφού με απόφασή του δημάρχου Παναγιώτη Γκυρίνη ορίζονται οι αντιδήμαρχοι και καθορίζονται οι αρμοδιότητες που θα έχει κάθε ένας εξ αυτών.
Συγκεκριμένα για την περίοδο από 01.09.2014 μέχρι 28.02.2017, ορίζονται οι αντιδήμαρχοι και μεταβιβάζονται σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες, ως εξής (αντιγράφουμε από την απόφαση, ως αυτή δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του Δήμου):

.
1. Τον κ. Αλεξόπουλο Νικόλαο, χωρίς αντιμισθία, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. 1. Καθ’ ύλην αρμοδιότητες: α) Την εποπτεία λειτουργίας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και του προσωπικού αυτής. β) Την εποπτεία λειτουργίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. γ) Την εποπτεία λειτουργίας της Διεύθυνσης ΥΔΟΜ και Περιβάλλοντος, με εξαίρεση την αρμοδιότητα της Πολιτικής Προστασίας. δ) Την εποπτεία λειτουργίας Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών και του προσωπικού αυτής. ε) Την εποπτεία λειτουργίας του αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και του προσωπικού του Τμήματος. στ) Τα θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την εποπτεία της Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για την εφαρμογή του «προγράμματος Διαύγεια» σε εφαρμογή του Ν.3861/2010. ζ) Τη διαχείριση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση της ακίνητης δημοτικής περιουσίας. η) Την εφαρμογή προγραμμάτων για την πρόληψη της παραβατικότητας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. θ) Τις αδελφοποιήσεις και τη συμμετοχή του Δήμου σε εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα. ι) Την εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται στα πλαίσια των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.
1.2. Κατά τόπον, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, τις παρακάτω αρμοδιότητες: α) Την αναπλήρωσή μου ως Ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας Αλεξάνδρειας και την υπογραφή των ληξιαρχικών πράξεων, καθώς και των αντιγράφων αυτών. β) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου, τις κατά τόπον αρμοδιότητες ασκεί ο κ. Ναλμπάντης Κωνσταντίνος.
.
2 . Τον κ. Ναλμπάντη Κωνσταντίνο, με αντιμισθία, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
2.1. Καθ’ ύλην αρμοδιότητες: α) Την εποπτεία λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του προσωπικού αυτής (κτιριακά έργα, ηλεκτρομηχανολογικά έργα, θέματα συγκοινωνίας και σηματοδότησης, εγγειοβελτιωτικά έργα, κλπ.). β) Την εποπτεία λειτουργίας της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και του προσωπικού αυτής (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, άρδευση καλλιεργειών, αγροτική οδοποιία, διαχείριση βοσκοτόπων, εποπτεία Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, Αδειοδοτήσεων, Εμπόριο) και Απασχόλησης. γ) Τα θέματα λειτουργίας των λαϊκών αγορών και των εμποροπανηγύρεων. δ) Την εποπτεία λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και του προσωπικού αυτής, καθώς και την υποστήριξη δράσεων εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης. ε) Την εποπτεία, επίβλεψη και τον συντονισμό του έργου της Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς. στ) Την εποπτεία στα θέματα εθιμοτυπίας, τελετών και εορταστικών εκδηλώσεων , εν γένει του Δήμου. ζ) Την εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται στα πλαίσια των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.
2.2. Κατά τόπον, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, τις παρακάτω αρμοδιότητες: α) Την εποπτεία της καθαριότητας και της ανακύκλωσης στη Δημοτική Ενότητα. β) Τα θέματα λειτουργίας των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εμπορίου. γ) Την εποπτεία του δημοτικού δικτύου άρδευσης στα όρια της Δημοτικής Ενότητας και την μέριμνα για την καλή διαχείριση και λειτουργία του. δ) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στα όρια της Δημοτικής Ενότητας. ε) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του δημοτικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα. στ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και συντήρηση των Σχολικών κτηρίων και την μέριμνα εύρυθμης λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας, σε συνεργασία με τις Διοικήσεις των αντίστοιχων Νομικών Προσώπων του Δήμου. ζ) Την συνεργασία με τα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας, για την καταγραφή, την προώθηση και επίλυση των προβλημάτων τους. η) Την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών πράξεων και εγγράφων που εκδίδονται στα πλαίσια των ανωτέρω ανατιθέμενων κατά τόπο αρμοδιοτήτων. θ) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου, τις κατά τόπον αρμοδιότητες ασκεί ο κ. Αλεξόπουλος Νικόλαος.
.
3 . Τον κ. Τόκα Σωτήριο, με αντιμισθία, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
3.1. Καθ’ ύλην αρμοδιότητες: α)Την εποπτεία λειτουργίας της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου και του προσωπικού αυτής (αποκομιδή αστικών απορριμμάτων, διαχείριση στερεών αποβλήτων και αδρανών υλικών, καθαριότητα οδών, πλατειών, παιδικών χαρών και κοινοχρήστων χώρων, καθαριότητα λαϊκών αγορών, προγράμματα ανακύκλωσης και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών, κίνηση και συντήρηση οχημάτων, περισυλλογή εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων, δημοτικά κοιμητήρια, πράσινο).
3.2. Κατά τόπον, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ, τις παρακάτω αρμοδιότητες: α) Την εποπτεία των αποκεντρωμένων Δημοτικών Υπηρεσιών που λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα και του προσωπικού αυτών. β) Την εποπτεία της καθαριότητας και της ανακύκλωσης στη Δημοτική Ενότητα. γ) Την εποπτεία του δημοτικού δικτύου άρδευσης στα όρια της Δημοτικής Ενότητας και την μέριμνα για την καλή διαχείριση και λειτουργία του. δ) Τα θέματα λειτουργίας των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εμπορίου. ε) Την εποπτεία στα θέματα εθιμοτυπίας, τελετών και εορταστικών εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στη Δημοτική Ενότητα. στ) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στα όρια της Δημοτικής Ενότητας. ζ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του δημοτικού εξοπλισμού και των δημοτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα. η) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και συντήρηση των Σχολικών κτηρίων και την μέριμνα εύρυθμης λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας, σε συνεργασία με τις Διοικήσεις των αντίστοιχων Νομικών Προσώπων του Δήμου. θ) Την συνεργασία με τα Συμβούλια των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας, για την καταγραφή, την προώθηση και επίλυση των προβλημάτων τους. ι) Την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών πράξεων και εγγράφων τα οποία εκδίδονται, στα πλαίσια των ανωτέρω ανατιθέμενων κατά τόπο αρμοδιοτήτων, από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας. κ) Την αναπλήρωσή μου ως Ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας Αντιγονιδών και την υπογραφή των ληξιαρχικών πράξεων, καθώς και των αντιγράφων αυτών. λ) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου, τις κατά τόπον αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος κ. Γκυρίνης Παναγιώτης.
.
4. Τον κ. Χαλκίδη Ισαάκ, χωρίς αντιμισθία, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
4.1. Καθ’ ύλην, αρμοδιότητες: α) Την εποπτεία του προσωπικού του αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού. β) Την εποπτεία λειτουργίας του Δημοτικού (Τοπικού) Συμβουλίου Νέων.
4.2. Κατά τόπον, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας ΜΕΛΙΚΗΣ, τις παρακάτω αρμοδιότητες: α) Την εποπτεία των αποκεντρωμένων Δημοτικών Υπηρεσιών που λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα και του προσωπικού αυτών. β) Την εποπτεία της καθαριότητας και της ανακύκλωσης στη Δημοτική Ενότητα. γ) Την εποπτεία του δημοτικού δικτύου άρδευσης στα όρια της Δημοτικής Ενότητας και την μέριμνα για την καλή διαχείριση και λειτουργία του. δ) Τα θέματα λειτουργίας των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εμπορίου. ε) Την εποπτεία στα θέματα εθιμοτυπίας, τελετών και εορταστικών εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στη Δημοτική Ενότητα. στ) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στα όρια της Δημοτικής Ενότητας. ζ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του δημοτικού εξοπλισμού και των δημοτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα. η) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και συντήρηση των Σχολικών κτηρίων και την μέριμνα εύρυθμης λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας, σε συνεργασία με τις Διοικήσεις των αντίστοιχων Νομικών Προσώπων του Δήμου. θ) Την συνεργασία με τα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας, για την καταγραφή, την προώθηση και επίλυση των προβλημάτων τους. ι) Την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών πράξεων και εγγράφων τα οποία εκδίδονται, στα πλαίσια των ανωτέρω ανατιθέμενων κατά τόπο αρμοδιοτήτων, από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας. κ) Την αναπλήρωσή μου ως Ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας Μελίκης και την υπογραφή των ληξιαρχικών πράξεων, καθώς και των αντιγράφων αυτών. λ) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου, τις κατά τόπον αρμοδιότητες ασκεί ο κ. Αλεξόπουλος Νικόλαος.
.
5. Τον κ. Δριστά Στέφανο, με αντιμισθία, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
5.1. Καθ’ ύλην, αρμοδιότητες: α) Την Προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και την εποπτεία για θέματα ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των επιχειρήσεων.
5.2. Κατά τόπον, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας ΠΛΑΤΕΟΣ, τις παρακάτω αρμοδιότητες: α) Την εποπτεία των αποκεντρωμένων Δημοτικών Υπηρεσιών που λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα και του προσωπικού αυτών. β) Την εποπτεία της καθαριότητας και της ανακύκλωσης στη Δημοτική Ενότητα. γ) Την εποπτεία του δημοτικού δικτύου άρδευσης στα όρια της Δημοτικής Ενότητας και την μέριμνα για την καλή διαχείριση και λειτουργία του. δ) Τα θέματα λειτουργίας των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εμπορίου. ε)Την εποπτεία στα θέματα εθιμοτυπίας, τελετών και εορταστικών εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στη Δημοτική Ενότητα. στ) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στα όρια της Δημοτικής Ενότητας. ζ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του δημοτικού εξοπλισμού και των δημοτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα. η) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και συντήρηση των Σχολικών κτηρίων και την μέριμνα εύρυθμης λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας, σε συνεργασία με τις Διοικήσεις των αντίστοιχων Νομικών Προσώπων του Δήμου. θ) Την συνεργασία με τα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας, για την καταγραφή, την προώθηση και επίλυση των προβλημάτων τους. ι) Την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών πράξεων και εγγράφων τα οποία εκδίδονται, στα πλαίσια των ανωτέρω ανατιθέμενων κατά τόπο αρμοδιοτήτων, από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας. κ) Την αναπλήρωσή μου ως Ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας Πλατέος και την υπογραφή των ληξιαρχικών πράξεων, καθώς και των αντιγράφων αυτών. λ) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου, τις κατά τόπον αρμοδιότητες ασκεί ο κ. Ναλμπάντης Κωνσταντίνος.
.
Β. Σε όλους τους Αντιδημάρχους ανατίθενται πέραν των ανωτέρω και: α) Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής πολιτών και η θεώρηση αντιγράφων από το πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο. β) Η υπογραφή βεβαιώσεων ζωής. γ) Η υπογραφή πιστοποιητικών συντήρησης συγγενών εργαζομένων στο εξωτερικό.
Γ. Την τέλεση των πολιτικών γάμων αναλαμβάνει ο ίδιος ο Δήμαρχος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος που τον αναπληρώνει.
Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αλεξόπουλος Νικόλαος, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο.
Ε. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων οι ανατιθέμενες καθ΄ ύλην αρμοδιότητες αυτών, ασκούνται από τον Δήμαρχο.
ΣΤ. Οι Αντιδήμαρχοι που ορίζονται ως ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ως μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ζ. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι Αντιδήμαρχοι υποχρεούνται: α) Να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. β) Να σέβονται και να διασφαλίζουν τα δικαιώματα όλων ανεξαιρέτως των πολιτών και να μεριμνούν για την καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς τον Δήμο, χωρίς διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου ή του κοινού συμφέροντος. γ) Να ενθαρρύνουν και να προωθούν κάθε μέτρο που προάγει τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους και της λειτουργίας του Δήμου. δ) Να δηλώνουν κάθε προσωπικό συμφέρον (ιδιοκτησιακό ή οικογενειακό) που έχουν, σε σχέση με θέματα του Δήμου. ε) Να υποβάλλουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάστασης και να θέτουν αυτήν στη διάθεση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου προκειμένου να δημοσιοποιείται υποχρεωτικά με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου.