Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Πέντε άτομα θα προσλάβει η ΕΒΖ στο Πλατύ

evz_platy1Από την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ανακοινώθηκε ότι η εταιρία θα προχωρήσει στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του εργοστασίου Πλατέος της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. που εδρεύει στο Πλατύ, και συγκεκριμένα:

  • Ηλεκτροτεχνίτη ΔΕ για Κέντρο Συγκέντρωσης Λάρισας, ένα άτομο, για διάρκεια σύμβασης 3,5 μήνες
  • Χειριστή Εργαλειομηχανών ΔΕ, ένα άτομο, για διάρκεια σύμβασης 3,5 μήνες
  • Υδραυλικό ΔΕ, ένα άτομο, για διάρκεια σύμβασης 3 μήνες
  • Τεχνίτη Ταινιοδρόμων και Αναβατορίων ΥΕ, ένα άτομο, για διάρκεια σύμβασης 3,5 μήνες
  • Θερμαστών Λεβήτων ΔΕ, ένα άτομο, για διάρκεια σύμβασης 3,5 μήνες

Τα τυπικά προσόντα των ανωτέρω ειδικοτήτων καθώς και ολόκληρη η ανακοίνωση είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο με ηλεκτρονική διεύθυνση www.ebz.gr.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 .

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της εταιρίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. Εργοστάσιο Πλατέος Ημαθίας, 44ο χλμ.Θεσ/νίκης-Βεροίας, Τ.Κ. 590 32, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού (Κ. Κανσίζογλου), τηλ. Επικοινωνίας: 2333068200, 2333068210.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.