Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ανακοινώσεις της ΠΚΜ σχετικές με αλιεία και υδατοκαλλιέργειες

barcadapesca1Δυο ανακοινώσεις που σχετίζονται με υποβολή αιτήσεων για ενδιαφερομένων σε δυο δράσεις του ΥΠΑΑΤ εξέδωσε το Τμήμα Αλιείας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι ανακοινώσεις αφορούν αιτήσεις για ένταξη στο Μέτρο 1.1 «Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων» αλλά και αιτήσεις για ένταξη στο Μέτρο 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια» του ΕΠΑΛ 2007-2013.

Στις δυο ανακοινώσεις αναφέρονται τα παρακάτω:

– ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στο Μέτρο 1.1 «Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Αρ. Απόφασης 870/10-7-2014 (ΦΕΚ 1977/Β’/21-7-2014) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στην παρούσα απόφαση υπάγονται οι πράξεις για τη μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων αλιευτικών σκαφών με κύριο αλιευτικό εργαλείο τη βιντζότρατα (SB), ηλικίας άνω των δέκα (10) ετών.

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 1.1 είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πλοιοκτήτες τουλάχιστον ενός έτους, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους (σύμφωνα με το άρθρο 3 σημείο β του Καν. 1198/06 του Συμβουλίου) και που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του επαγγελματία αλιέα, όπως καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία και προβαίνουν σε μόνιμη παύση της αλιευτικής δραστηριότητας.

Αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στο Τμήμα Αλιείας της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης της Π.Κ.Μ. (Αιγαίου 15, 1ος όροφος), από την επομένη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας απόφασης μέσα σε τριάντα πέντε (35) ημερολογιακές ημέρες. Θα προηγηθούν αιτήσεις επανεκδήλωσης ενδιαφέροντος που δεν εντάχθηκαν λόγω έλλειψης πιστώσεων και μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες, νέες αιτήσεις.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310478343 και 2310478348 και στην ιστοσελίδα www.alieia.gr

– ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στο Μέτρο 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια», ΕΠΑΛ 2007-2013. Αρ. Απόφασης 698/10-7-2014 (ΦΕΚ 1977/Β’/21-7-2014 τ.Β΄)

Στο πεδίο εφαρμογής και στο καθεστώς ενισχύσεων της παραπάνω απόφασης υπάγονται πράξεις ( επενδυτικά σχέδια ), που αφορούν στις παρακάτω δράσεις για παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια:

Δράση 1: Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων

Δράση 2: Μεταβολή της παραγωγής λόγω επέκτασης ή εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μονάδων.

Δράση 3: Αύξηση της ποσότητας γόνου που παράχθηκε σε Ιχθυογεννητικούς Σταθμούς.

Δικαιούχοι μπορεί να είναι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς ή φορείς Αυτοδιοίκησης και λοιπές Οργανώσεις, καθώς επίσης και Ανώτατα Εκπαιδευτικά ή Ερευνητικά Ιδρύματα, που έχουν την ευθύνη υλοποίησης και τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της πραγματοποίησης του υποβαλλόμενου προς ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου.

Αιτήσεις με πλήρη φάκελο κατατίθενται στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Αλιείας (Μιχαλακοπούλου 103, Τ.Κ 11527-ΑΘΗΝΑ) και γίνονται δεκτές από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας και μέχρι κάλυψης των στόχων που έχουν προβλεφθεί στο ΕΠΑΛ 2007-2013

Αντίγραφο του πλήρως κατατεθειμένου φακέλου κατατίθεται στο Τμήμα Αλιείας της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείται στο Τμήμα Αλιείας της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης (τηλ. 2310478343, 2310478348) και στην ιστοσελίδα: www.alieia.gr