Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

“Ακατάσχετος” λογαριασμός: πως γίνεται και από πότε

trapezasportelloΜε απόφαση της γενικής γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, Αικατερίνης Σαββαΐδου καθορίστηκε η διαδικασία η οποία πρέπει να ακολουθηθεί, ώστε ένας λογαριασμός να δηλωθεί από τους φορολογούμενους ως “ακατάσχετος” και έτσι να σωθεί από κατασχέσεις από την Εφορία.

Το ποσό μέχρι το οποίο θα είναι ο λογαριασμός ακατάσχετος είναι τα 1500 ευρώ ενώ η δήλωση θα γίνεται ηλεκτρονικά από την Τρίτη 29 Ιουλίου.

Συγκεκριμένα:

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο που φορολογείται στην Ελλάδα δικαιούται να διατηρεί έναν μοναδικό λογαριασμό, ατομικό ή κοινό, σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα, στον οποίο οι καταθέσεις είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ.

 

2. Στην περίπτωση φορολογουμένων, μισθωτών ή συνταξιούχων, ο λογαριασμός είναι αποκλειστικά αυτός στον οποίο πιστώνονται περιοδικά μισθοί, συντάξεις ή και ασφαλιστικά βοηθήματα κατά περίπτωση.

3. Για τη γνωστοποίηση στη Φορολογική Διοίκηση του μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού του λογαριασμού, ο ενδιαφερόμενος πολίτης υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής στο TAXISnet, με την οποία ενημερώνει για τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού (σε μορφή IBAN).

4. Σε περίπτωση που ο προηγούμενος -ήδη δηλωμένος- κλείσει για οποιονδήποτε λόγο ή εφόσον επιθυμεί την αλλαγή του παλαιού λογαριασμού με νέο, κάθε ενδιαφερόμενος που γνωστοποιεί στη φορολογική διοίκηση τον μοναδικό ακατάσχετο τραπεζικό του λογαριασμό κατά τα ανωτέρω, οφείλει να ενημερώνει αμελλητί, υποβάλλοντας νέα αίτηση-υπεύθυνη δήλωση με τον ίδιο τρόπο, τον αριθμό IBAN τυχόν νέου λογαριασμού του.

5. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει εξασφαλίσει ότι το πιστωτικό ίδρυμα έχει ήδη συσχετισμένο τον ΑΦΜ του με τον λογαριασμό IBAN που ως συνδικαιούχος προτίθεται να δηλώσει στο περιβάλλον TAXISnet.

6. Κάθε τράπεζα οφείλει να ενημερώνει την εφορία για τα εξής, σχετικά με τους λογαριασμούς πελατών τους που δηλώνονται ως ακατάσχετοι:

● Αν ο ΑΦΜ δεν αντιστοιχεί σε πελάτη του πιστωτικού ιδρύματος.

● Αν ο δικαιούχος του δηλωθέντος τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) αντιστοιχεί σε διαφορετικό του αιτούντος τον ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό.

● Αν ο λογαριασμός είναι κλειστός.

● Αν ο αιτών τον ακατάσχετο στο TAXISnet λογαριασμό έχει άλλον –και όχι αυτόν– λογαριασμό περιοδικής πίστωσης μισθού, σύνταξης ή / και ασφαλιστικού βοηθήματος (υπό την προϋπόθεση της δυνατότητας αναγνώρισης από το πιστωτικό ίδρυμα).

● Αν η δήλωση του λογαριασμού από την πλευρά του πελάτη της ήταν επιτυχής.

 .

Κάθε πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να ενημερώνει το πληροφοριακό του σύστημα το αργότερο μέσα στις αμέσως επόμενες εργάσιμες ημέρες. Αρα, αν κάποιος οφειλέτης καθυστερήσει, μπορεί να υποστεί κατάσχεση αν δεν προλάβει να ενημερωθεί η τράπεζα ότι ο λογαριασμός του δηλώθηκε ως «ακατάσχετος».

 .

Ειδικά για την πρώτη φάση εφαρμογής του μέτρου και μέχρι την πλήρη ένταξη όλων των τραπεζών στο σύστημα, κάθε ενδιαφερόμενος που έχει γνωστοποιήσει στη φορολογική διοίκηση τον μοναδικό ακατάσχετο τραπεζικό του λογαριασμό, δύναται να εκτυπώνει από το ηλεκτρονικό σύστημα TAXISnet σχετικό αποδεικτικό γνωστοποίησης, το οποίο θα προσκομίζει ο ίδιος στο κατά περίπτωση πιστωτικό ίδρυμα για να το ενημερώσει και να προχωρήσει αυτό στις δικές του ενέργειες.