Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Την Τρίτη 10 Ιουνίου θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας

dimarxeio-alex1Την Τρίτη 10 Ιουνίου. στη 1 μετά το μεσημέρι θα συνεδριάζει (δημόσια τακτική συνεδρίαση) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας.
Στην ημερήσια διάταξη έχουν εγγραφεί συνολικά 14 θέματα, τα παρακάτω:

1. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
2. Λήψη απόφασης για τη διάθεση της πίστωσης για “Μίσθωση μηχανήματος για καθαρισμό χωματαυλάκων στην Τ.Κ. Λουτρού του Δήμου Αλεξάνδρειας”.
3. Λήψη απόφασης περί : α) έγκρισης των πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισμού και β) κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού για την “ προμήθεια ασφαλτομίγματος για την κάλυψη λακκουβών των οδών του Δήμου ”.
4. Λήψη απόφασης για την παραλαβή της υπ΄αριθμ. 21/2014 μελέτης “ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ””.
5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου (αφορά υπόθεση σχολικών φυλάκων).
6. Λήψη απόφασης περί περαίωσης εργασιών των εκπονούμενων μελετών και έγκριση : Α. της Αρχιτεκτονικής μελέτης και Β. της Ηλεκτρολογικής μελέτης στο πλαίσιο της “Μελέτης εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης Εξοικονομώ του Δήμου Αλεξάνδρειας”.
7. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την αμοιβή νομικών & συμβολαιογράφων.
8. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΚΗΣ” (Α.Μ. 35/2014).
9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών – τον καθορισμό της εκτέλεσης – των όρων διαγωνισμού και τη διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών άρδευσης και ανταλλακτικών μηχανημάτων – συστημάτων άρδευσης.
10. Λήψη απόφασης για τη διάθεση της πίστωσης για “Μίσθωση μηχανημάτων”.
11. Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση της “Μελέτης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων του Δήμου Αλεξάνδρειας”.
12. Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση της εκπόνησης “ Αρχιτεκτονικής Μελέτης Βιοκλιματικού Σχεδιασμού για την προσθήκη αιθουσών στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας ”.
13. Λήψη απόφασης για:
Α. τον ορισμό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών του έργου : “Κατασκευή παρεμβάσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας και αλλαγή μικροκλίματος στην πλατεία Αγίου Αρσενίου Πλατέος Ημαθίας”.
Β. τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης του έργου: “Κατασκευή παρεμβάσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας και αλλαγή μικροκλίματος στην πλατεία Αγίου Αρσενίου Πλατέος Ημαθίας ”.
14. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την “Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (καταμετρητές χαρτονομισμάτων)”.