Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ οι δικαιούχοι για τις παιδικές κατασκηνώσεις για το 2014

oaedΑναρτήθηκαν στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ τα προσωρινά Μητρώα Δικαιούχων και Παρόχων καθώς και ο προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων Δικαιούχων στο πλαίσιο του Προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2014.

Οι Δικαιούχοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών Μητρώων και Πίνακα μέχρι την Πέμπτη 05.06.2014 και ώρα 12:00 (μεσημβρινή).
Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) – ΕΔΩ. Δικαιολογητικά που ενδεχομένως συνοδεύουν την ένσταση κατατίθενται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων, 05.06.2014, και ώρα 15:00.