Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δήμος Αλεξάνδρειας: ανακοινώθηκαν τα ονόματα των 20 προσληφθέντων (προκ. ΣΟΧ 1.2014)

dimarxeio-alex1Από τον Δήμο Αλεξάνδρειας ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ1.2014 του Δήμου, που αφορά την πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του και συγκεκριμένα 4 Οδηγών Απορριμματοφόρου, 1 χειριστή μηχανημάτων έργου και 15 εργατών-τριών καθαριότητας. Η διάρκεια της σύμβασής ορίζεται στους οκτώ (8) μήνες.

.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ Αποκεντρωμένο Τμήμα Θεσσαλονίκης (Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, κτίριο ZEDA, 57001 Θέρμη) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

τα αποτελέσματα μπορείτε να τα “κατεβάσετε” ΕΔΩ, από την ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας