Κατηγορίες
ανακοινώσεις Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Χωρίς κατηγορία

Την Παρασκευή 28 Μαρτίου θα συνεδριάσει το Περιφ. Συμβούλιο Κεντρ. Μακεδονίας

pkm2Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014, στις 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1) Επερώτηση της Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» με θέμα: «Αποκατάσταση της αδικίας σχετικά με τις έδρες των Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ της Π.Ε. Σερρών».

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών των 17ης/30-07-2013 και 3ης/03-02-2014 συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.

Εισηγητής: Αντώνιος Μπάμιατζης, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.

Θέμα 2ο : 4η Τροποποίηση προϋπολογισμού της Π.Κ.Μ. οικονομικού έτους 2014.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

Θέμα 3ο: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 25/06-02-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΡΝ7ΛΛ-0ΧΤ) απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Πιερίας».

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

Θέμα 4ο: Έγκριση της διενέργειας του διαγωνισμού ανάθεσης του έργου της μεταφοράς μαθητών σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανά περιφερειακή ενότητα ξεχωριστά.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Δημοσιονομικής Πολιτικής.

Θέμα 5ο: Κατάρτιση Προγράμματος Ποσοστού Πιστώσεων Επενδυτικών Δαπανών έτους 2014, χρηματοδοτούμενων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, ευθύνης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Δημοσιονομικής Πολιτικής.

Θέμα 6ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας (σχετ. υπ΄αρ. 357/10-03-14 Απόφαση Ο.Ε.)

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 7ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας (σχετ. αριθμ. πρωτ. 95216(1090)/11-3-2014 έγγραφο).

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 8ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας. (σχετ. αριθμ. πρωτ. 107105(1222)/18-3-2014 έγγραφο).

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 9ο: Θέσπιση παγίου χορηγήματος καθαριότητας των υπηρεσιών της Π.Ε. Κιλκίς για το οικονομικό έτος 2014 και ειδικότερα για τη χρονική περίοδο από 01-03-2014 μέχρι 31-12-2014.

Εισηγητής: Χρήστος Γκουντενούδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.

Θέμα 10ο: Παραχώρηση κατά χρήση έκτασης έναντι τιμήματος κατόπιν δημοπρασίας. (σχετ. αρ. πρ. 88/25-02-2014 έγγραφο).

Εισηγητής: Χρήστος Γκουντενούδης, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας.

Θέμα 11ο: Παραχώρηση κατά χρήση έκτασης έναντι τιμήματος κατόπιν δημοπρασίας. (σχετ. αρ. πρ. 101/11-03-2014 έγγραφο).

Εισηγητής: Χρήστος Γκουντενούδης, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης & Οικονομίας.

Θέμα 12ο: Κατάρτιση Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας έτους 2014 χρηματοδοτούμενου από Ίδιους Πόρους (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων).

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

Θέμα 13ο: Έγκριση δαπάνης κατ’ αποκοπή παγίου χορηγήματος καθαριότητας γραφείων της Π.Ε. Πιερίας για το χρονικό διάστημα από 1-4 -2014 έως 31-12-2014.

Εισηγήτρια:Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

Θέμα 14ο: Κατάρτιση Προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας έτους 2014 χρηματοδοτούμενων από: (α) ΥΠΕΣΣΔΑ (β) ΣΑΕΠ Αναπτυξιακό Πόρο (γ) Πρόστιμα (αυθαιρέτων και άλλων) (δ) Τόκους (ε) ΟΣΚ (στ) ΥΠΕΧΩΔΕ, ΕΤΕΡΠΣ, ΥΜΑΘ.

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

Θέμα 15ο: Έγκριση πρόσληψης δύο ατόμων ως εποχιακό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Σερρών.

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 16ο: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτιστικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Δήμου Σερρών και του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Σερρών με έδρα τις Σέρρες, σύμφωνα με τον ν. 3463/2006 ( άρθρο 225), τον ν. 3852/2010 (άρθρο 100 παρ. 2) & τον ν. 4071/2012( άρθρο 8 παρ. 10).

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 17ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών & λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (σχετ. αριθμ. πρωτ. 88437 (883)/05-3-2014 έγγραφο).

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 18ο: Έγκριση θέσπισης παγίων χορηγημάτων καθαριότητας , των Δ/νσεων και των Αυτοτελών Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των υπηρεσιών τους για το χρονικό διάστημα από 15-03-2014 έως 31-12-2014.

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 19ο : Τρόπος δημοπράτησης έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Χωρικού Σχεδιασμού.

Θέμα 20ο: Τρόπος δημοπράτησης του υποέργου 2 “Υπηρεσίες Ενεργειακού Συμβούλου”, της πράξης «Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Δημόσιο Κτίριο Ιδιοκτησίας Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, επί της Πλατείας Μοριχόβου 1».

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Χωρικού Σχεδιασμού.

Θέμα 21ο : Ορισμός μελών της τριμελούς Επιτροπής άρθρου 33 του Ν. 2971/2001 στην Π.Ε. Χαλκιδικής για την εξέταση αιτημάτων σχετικά με το τεκμήριο ωφέλειας των ιδιοκτητών των απαλλοτριωμένων ακινήτων κατά τις διατάξεις του Ν. 653/1977 και Ν. 2882/2001.

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Χωρικού Σχεδιασμού.

Θέμα 22ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων Π.Ε. Χαλκιδικής (σχετ. υπ΄ αριθμ. 389/10-03-2014 απόφαση Ο.Ε.).

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 23ο: Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων (σχετ. αριθμ. πρωτ. 44000(408)/31-01-2014 έγγραφο).

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 24ο: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για προσωρινή διάθεση προσωπικού από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας στην ΠΚΜ.

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 25ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής (σχετ. υπ΄ αριθμ. 397/10-03-2014 απόφαση Ο.Ε.).

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 26ο: Έγκριση πρόσληψης δεκατριών (13) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα δυο μηνών.

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 27ο: Αποδοχή 2ης τροποποίησης της πράξης «Πρόγραμμα τουριστικής προβολής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» με κωδικό MIS277792 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη».

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 28ο: Έγκριση δαπάνης για πάγια χορηγήματα καθαριότητας κατ’ αποκοπή των υπηρεσιών της Π.Ε. Χαλκιδικής, μηνών Μαρτίου – Δεκεμβρίου 2014.

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 29ο: Έγκριση δικαιολόγησης απουσιών από συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (2η, 3η, 4η/2014) της περιφερειακής συμβούλου κας Μπατσαρά Γεωργία.

Εισηγητής: Αντώνιος Μπάμιατζης, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου.